BBC: „Uspješna prodaja“ - International Burch University

BBC: „Uspješna prodaja“

Cilj seminara je organizovanje i funkcioniranje uspješne prodaje kompanije kako bi ostvarila strateške pravce i što profitabilnije poslovanje. Predavač  Dr. Sc. Suad Mahmić govorio je o raznim temama: Kako unaprijediti prodaju i poboljšati prodajne rezultate,   Alternativni kanali prodaje (e-kanali, CRM, Contact centar, agenti),  Coaching i Lean, Six Sigma i QM (Quality Management. Osim toga učesnicima smeinara pružene su metode i načini rada: Power point prezentacija,  Primjeri iz prakse i   Interaktivna komunikacija.

Dr. sc. Suad Mahmić je posljednju godinu zaposlen na poziciji izvršnog direktora u „Asseco SEE“ doo Sarajevo, jednoj od najvećih IT kompanija u Europi, koja se bavi prodajom i održavanje različitih SW rješenja (u BiH najveći partneri su banke). Prije toga je 15 godina radio u bankarskom sektoru (u dvije najveće banke u BiH), od zamjenika direktora filijale do direktora sektora u Head Office-u. Osim toga bio je šef carinske ispostave i viši asistent na fakultetu, tržišni i saobraćajni inspektor, profesor u srednjoj školi. Završio je Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, te doktorirao na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije i stekao naučno zvanje doktora ekonomskih nauka. Bio je interni trener za različite programe prodaje i razvoja prodajnog osoblja u banci, te predavač na treninzima prodajnog osoblja u osiguranju.

Naredni seminar BBC  pod nazivom „Poslovna analitika u kontekstu podrške poslovnom odlučivanju i osnove nauke o podacima“  planiran je za 06.11.2015.godine na kojem će predavati Mr. Sci. Zana Pekmez.