Prečice

Jul 12, 2012

Konkurs za imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta

Na osnovu odluke vijeća Ekonomskog fakulteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 22/10), Internacionalni Burč univerzitet raspisuje:


K O N K U R S
za imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University

I


Za dekana Ekonomskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet- International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog ili vanrednog profesora koji je izabran i koji je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Ekonomskom fakultetu.

II


Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz predhodnog člana.

III


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta International Burch University)

 

Print: doc, pdf