Prečice

Jan 19, 2013

ISPRAVKA KONKURSA za izbor u akademska zvanja

U Konkursu za izbor u akademska zvanja raspisanom u dnevnom listu "Večernji list" i web stranici: www.ibu.edu.ba u subotu 12.03.2013., vrši se ispravka Konkursa za izbor u akademska zvanja i to:


Na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 22/10), Odluke rektora broj 01-47/13 od 18.01.2013. godine, a u vezi sa Odlukom Senata broj 01-26/13 od 11.01.2013. godine i Konkursom za izbor u akademska zvanja od 12.01.2013. godine objavljenim u dnevnom listu "Večernje novine" i web stranici: www.ibu.edu.ba, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University raspisuje:

ISPRAVKA KONKURSA
za izbor u akademska zvanja

U Konkursu za izbor u akademska zvanja raspisanom u dnevnom listu "Večernji list" i web stranici: www.ibu.edu.ba u subotu 12.03.2013., vrši se ispravka Konkursa za izbor u akademska zvanja i to:

1. Na Fakultetu za inžinjering i informacijske studije – Faculty of Engineering and Informational Technologies, tačka 12: “Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje za predmet City planning and Urban Design na Odsjeku za arhitekturu – 1 izvršilac” se mijenja i glasi: “Nastavnik (sva znanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje za predmet City planning and Urban Design na Odsjeku za arhitekturu – 1 izvršilac”

Konkurs za poziciju nastavnika (sva zvanja) ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Ostali dio teksta Konkursa objavljenog 12.03.2013. godine u dnevnim novinama “Večernji list” i web stranici: www.ibu.edu.ba ostaje nepromijenjen.

 

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

 

Print: doc, pdf