Prečice

Feb 14, 2013

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 22/10), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima-organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET- EDUCATION FACULTY


1.    Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Lingvistika, na Odsjeku za anglistiku


2. izvršioca


2.    Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Primjenjena lingvistika, na Odsjeku za anglistiku


2. izvršioca


3.    Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Književnost, na Odsjeku za anglistiku


1. izvršilac


4.    Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Turska književnost, na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1. izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE- FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

1.    Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

2. izvršioca


2.    Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering, za predmet Analytical Chemistry, na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering


1. izvršilac


3.    Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika, za predmet Microbial Genetics  na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering


1. izvršilac

 

4.    Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet Analytical Chemistry na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering


1. izvršilac

 

5.    Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

 

Pored općih zakonskih uslova, te  posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:
-    biografiju sa bibliografijom,
-    diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika-sva zvanja),
-    diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
-    diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
-    rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
-    uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),
-    odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta ),
-    spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),
-    objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama(za nastavnika-sva zvanja),
-    odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja),
-    izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-    dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i  naučne oblasti na koju se konkuriše)