Prečice

Jun 26, 2013

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University u akademskoj 2013/2014. godini

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10), Pravila studiranja za prvi ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata na I ciklus studija u akademskoj 2013/2014. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-732-1/13, od 31.05.2013. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-17495-1/13, od 17.06.2013 godine visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University u akademskoj 2013/2014. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 01.07.2013. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Potpisivanje ugovora izvršit će se nakon proteka žalbenog roka.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 30.09. 2013. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine prvog ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu, iznosi:

- Edukacijski fakultet-Education Faculty- 4.400,00 (četirihiljadeičetiristotine) KM;
- Ekonomski fakultet –Faculty of Economics- 6.400,00 (šesthiljadaičetiristotine) KM;
- Fakultet za inžinjering i informacijske studije - Faculty of Engineering and Informational Technologies-6.400,00 (šesthiljadaičetiristotine) KM;

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, broj 276/11 (dostupna na oglasnoj ploči Univerziteta).

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenta za školsku 2013/2014. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, odnosno planom upisa studenata. Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske 2013/2014. godine.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu svjedodžbu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University koja je sastavni dio ovog konkursa.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata visokoškolska ustanova će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

 Zahtjev za upis/Aplikacijska forma/ u kome je tačno naznačen fakultet/odsjek na koji konkuriše,
 Originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilažu se prevedeni i od strane sudskog tumača ovjereni dokumenti),
 Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 Izvod iz matične knjige rođenih,
 Uvjerenje o državljanstvu.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu objaviti naknadni Konkurs. Pravo prijave na naknadni Konkurs imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koja se stiče nakon završetka studija.

ODLUKU
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu Univerzitet) u akademskoj 2013/2014. godini.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu općeg uspjeha u srednjoj školi. Opći uspjeh se zaokružuje na dvije decimale.

U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis veći od predviđenog broja kandidata za upis na organizacione jedinice Univerziteta, prednost imaju oni kandidati koji prema stečenom i ostvarenom uspjehu u srednjoj školi, imaju veći broj bodova.

Studenti iz Republike Turske su obavezni, pored kriterija iz prethodnih stavova, položiti i prijemni ispit za dodiplomski studij (LYS - Lisans Yerleştirme Sınavı), te na istom ostvariti minimalan broj bodova propisan od strane nadležnog tijela za visoko obrazovanje Republike Turske, odnosno osvojiti minimalno 1000 bodova na SAT testu (Scholastic Aptitude Test/Scholastic Assessment Test).

Član 3.

Kandidati koji su stekli pravo na upis polažu test iz engleskog jezika.
Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis, a nisu položili test engleskog jezika, biće primljeni na Univerzitet uz obavezu da potrebni nivo znanja engleskog jezika steknu putem posebno organizovane Pripremne škole engleskog jezika.


Član 4.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje Senat Univerziteta. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči nakon što ih usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna. Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, organizaciona jedinica je obavezna objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

Član 5.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:
- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
- upisnicu – indeks,
- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje.

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani Državljani

  1.  

Edukacijski fakultet-Education Faculty

160

80

80

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

80

20

60

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

80

60

20

  1.  

Ekonomski fakultet-Faculty of Economics

80

60

20

 

-          Odsjek za menadžment

-        Marketing menadžment

-        Finansijski menadžment

-        Menadžment informacionih tehnologija

80

60

20

  1.  

Fakultet za inžinjering i informacijske studije-Faculty of Engineering and Informational Technologies

240

160

80

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

60

40

20

 

-          Odsjek za arhitekturu

60

40

20

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

60

40

20

 

-          Odsjek za elektrotehniku

60

40

20


Print: doc, pdf