Prečice

Sep 21, 2013

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 15/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima-organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET-EDUCATION FACULTY

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turska književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Lingvistika za predmet Methodology of Training Language Teacher na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE-FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet Cancer Biology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet Fundamentals of Forensic Biology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet GMO - Genetically Modified Organisms na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

6. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Building Materials na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Theory of Structures na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

10. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Reinforced Concrete Structures na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

11. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Design with Prefabricated Building Elements na Odsjeku za arhitekturu 

1 izvršilac

12. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Design with Prefabricated Building Elements, Reinforced Concrete Structures i Theory of Structures na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu: 
- biografiju sa bibliografijom, 
- diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika-sva zvanja),
- diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
- diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),
- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta ), 
- spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama(za nastavnika-sva zvanja), 
- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja), 
- izvod iz matične knjige rođenih, 
- uvjerenje o državljanstvu, 
- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom 
(Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše)