Prečice

KONKURS za izbor u akademska zvanja
Sep 24, 2015

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

 

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:

 

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

 

1. Saradnik (asistent, viši asistent)za naučnu oblast Opći predmeti na Edukacijskom fakultetu

2. izvršioca

 

2. Saradnik (asistent, viši asistent)za naučnu oblast Turski jezik i književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1. izvršilac

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije

2. izvršioca

 

2. Saradnik (asistent, viši asistent)za naučnu oblast Bankarstvo, finansije i računovodstvo na Odsjeku za bankarstvo  i finansije

1. izvršilac

 

3. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke

1. izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

 

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

2. izvršioca

 

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet Organic Chemistry na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

 

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet Molecular Biology I na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

 

4. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje na Odsjeku za arhitekturu

2. izvršioca

 

5.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opći predmeti za predmet Differential Equations na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

 

6.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opći predmeti za predmet General Physics na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

 

7.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opća elektronika za predmet Electronics II na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

 

8.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Computer Engineering Orientation i predmet Operating Systems na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

9. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi za predmet Web Engineering i predmet Software Engineering na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

10. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi za predmet Introduction to Management Information Systems i predmet Management Information Systems na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

 

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

 Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).