Prečice

Sep 09, 2016

Konkurs - BURCH univerzitet

Za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta


Visokoškolska ustanova  BURCH  univerzitet vrši upis kandidata na program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja i vještina koje predstavljaju preduslov sa samostalno izvođenje nastave.

Program uključuje sljedeće predmete:

  • PEDAGOGIJA
  • PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
  • METODIKA NASTAVE I
  • DIDAKTIKA

Cijena programa košta 500,00 KM.

Realizacija nastave će početi 24.10. 2016. godine i traje do 03.02.2017. godine, (15 sedmica)

Nastava će se izvoditi na engleskom jeziku. Po završetku programa, svi kandidati će dobiti certifikat na engleskom i bosanskom jeziku, koji je preduslov za polaganje stručnog ispita.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: BURCH University, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: [email protected]