Prečice

Konkurs - za prijem kandidata na program iz pedagoško - psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta
Jul 20, 2016

Konkurs - za prijem kandidata na program iz pedagoško - psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:
K O N K U R S
za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (u daljem tekstu Univerzitet) vrši upis kandidata na program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja i vještina koje predstavljaju preduslov sa samostalno izvođenje nastave.

Program uključuje sljedeće predmete:

  • OPŠTA/OPĆA PEDAGOGIJA
  • PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
  • METODIKA NASTAVE I
  • DIDAKTIKA

Cijena programa košta 500,00 (petstotina) KM po kandidatu.

Realizacija nastave će početi 24.10. 2016. godine i traje do 03.02.2017. godine, ukupno 15 sedmica.

Nastava će se izvoditi na engleskom jeziku.

Uz popunjenu prijavu na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija-ne starija od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu (original/ovjerena kopija - ne stariji od 6 mjeseci)
  • Ovjerena kopija diplome o završenom obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci)
  • Nostrifikovana diploma (za sve one koji su diplomu stekli van BiH)

 

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: [email protected]

Download: Prijava