Prečice

Aug 31, 2018

KONKURS za upis dodatnih 20 studenata u prvu godinu I ciklusa studija - Grafički dizajn i multimedija 31.08.

Na osnovu relevantnih odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o raspisivanju konkursa za upis dodatnih 20 studenata u prvu godinu I ciklusa studija na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, br. 01-205/18 od 29.08.2018. godine, te Saglasnosti za proširenje broja studenata za upis u prvu studijsku godinu na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija (broj: 11-05-38-27876-1/18 od 17.07.2018. godine) koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e


KONKURS

za upis dodatnih 20 studenata u prvu godinu I ciklusa studija na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

Konkurs se raspisuje za upis dodatnih 20 studenata u prvu godinu I ciklusa studija na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija u okviru Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Prijave na konkurs za upis podnose se do 14.09.2018. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 24.09. do 28.09.2018. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine u okviru studijskog programa Grafički dizajn i multimedija iznosi:

–        I  ciklus studija

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

  • Studijski program Grafički dizajn i multimedija 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (dostupna na oglasnoj ploči Univerziteta).

 

OPĆE ODREDBE 

U prvu godinu I ciklusa studija na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija u studijskoj 2018/2019. godini kandidati se upisuju u skladu sa usvojenim elaboratom i Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-17098-4/17, te Saglasnošću za proširenje broja studenata za upis u prvu studijsku godinu na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija (broj: 11-05-38-27876-1/18 od 17.07.2018. godine). Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu I ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2018/2019. godine.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu svjedodžbu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University koja je sastavni dio ovog konkursa.

Za prijave na konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

-        Zahtjev za upis / aplikacijska forma u kome je tačno naznačen fakultet / odsjek / studijski program na koji konkuriše,

-        Originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilažu se prevedeni i od strane sudskog tumača ovjereni dokumenti),

-        Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem  koja se stiče nakon završetka studija.

 

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Član 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu I ciklusa studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) u studijskoj 2018/2019. godini. 

Član 2. 

(1)   Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu općeg uspjeha u srednjoj školi.

(2)   Opći uspjeh se zaokružuje na dvije decimale.

(3)   U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis veći od predviđenog broja kandidata za upis na organizacione jedinice Univerziteta, prednost imaju oni kandidati koji prema stečenom i ostvarenom uspjehu u srednjoj školi, imaju veći broj bodova. 

Član 3.

(1)   Kandidati koji su stekli pravo na upis polažu test iz engleskog jezika.

(2)   Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis, a nisu položili test engleskog jezika, biće primljeni na Univerzitet uz obavezu da potrebni nivo znanja engleskog jezika steknu putem posebno organizovane Pripremne škole engleskog jezika.

Član 4. 

(1)   Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju vijeća organizacionih jedinica.

(2)   Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata (uključujući i spisak primljenih kandidata) i oglašava je na oglasnoj ploči, a u roku od dva dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

(3)   Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

(4)   Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna.

(5)   Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine. 

Član 5. 

Kandidati koji, u skladu sa konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu I ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

- upisnicu – indeks,

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje i

- 4 slike (format za pasoš).

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U OKVIRU STUDIJSKOG PROGRAMA GRAFIČKI DIZAJN I MULTIMEDIJA (DODATNI UPIS)

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka/studijskog programa

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

  1.  

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

 

-          Studijski program: Grafički dizajn i multimedija

20

18

2

 

Predsjedavajući Senata

Prof. dr. Damir Marjanović