Prečice

Jun 09, 2018

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija 7.6.2018.

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za II ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusau studijskoj 2018/2019. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-129-1/18 od 09.05.2018. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

 

 

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2018/2019. godini

 

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu II ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

 

Prijave na konkurs za upis u prvom upisnom roku podnose se do 29.06.2018. godine. Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se 02. i 03.07.2018. godine. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskih rokova za prigovor.

 

Upis primljenih studenata u prvom upisnom roku obavit će se u periodu od 17.07. do 20.07.2018. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

 

Godišnja cijena školarine II ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

 

–        II ciklus studija

 

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

 

 • Odsjek za orijentalnu filologiju 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

 

 • Odsjek za anglistiku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente sa područja  bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država.

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 

 • Odsjek za menadžment 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €)  po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije. Za studente drugih država cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

 

 • Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (studijski programi 1. Međunarodni odnosi i evropske studije i 2. Migracije i razvoj) 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije. Za studente drugih država cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

 

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

 

 • Odsjek za informacijske tehnologije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije. Za studente drugih država cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

 

 • Odsjek za elektrotehniku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije. Za studente drugih država cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

 

 • Odsjek za arhitekturu 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije. Za studente drugih država cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

 

 • Odsjek za genetiku i bioinžinjering 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije. Za studente drugih država cijena prve godine master studija iznosi 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €), a cijena druge godine studija, iznosi 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

 

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

 

 • 6.250,00 (šesthiljadaidvijestotinepedeset) KM (protuvrijednost izražena u €) godišnje za studente sa područja država bivše Jugoslavije, odnosno 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država.

 

–        II ciklus studija – Studij učenjem na daljinu (Distance Learning)

 

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

 

 • Odsjek za anglistiku za sve studente 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);

 

 • Odsjek za orijentalnu filologiju za sve studente 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

 

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 

 • Odsjek za menadžment za sve studente 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) po godini studija;

 

 • Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (studijski programi 1. Međunarodni odnosi i evropske studije i 2. Migracije i razvoj) za sve studente 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) po godini studija.

 

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

 

 • Odsjek za informacijske tehnologije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) po godini studija.

 

–        II ciklus studija – Interdisciplinarni studijski programi:

 

 • Obrazovni menadžment i rukovođenje (redovan studij i studij na daljinu) 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) po godini studija;

 

 • Antropološka genetika 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) po godini studija.

 

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (dostupna na oglasnoj ploči Univerziteta).

 

OPĆE ODREDBE

 

U prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenata za studijsku 2018/2019. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, odnosno planom upisa studenata.

 

Nastava na II ciklusu studija na svim odsjecima i studijskim programima se izvodi prema modelu +1 (jednogodišnjem trajanju), odnosno +2 (dvogodišnjem trajanju). Pravo učešća na Konkursu na studij II ciklusa imaju svi studenti sa završenim I ciklusom obrazovanja (Bolonja i pre-Bolonja plan i program). Studenti sa završenim I ciklusom studija u trajanju od tri godine (180 ECTS) obavezni su upisati II ciklus studija u trajanju od dvije godine prema modelu +2, dok studenti sa završenim prvim ciklusom studija u trajanju od četiri godine (240 ECTS) mogu upisati II ciklus studija u trajanju od jednu godinu prema modelu +1.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na II ciklus studija imaju pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koji se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji su završili, pod uslovima koje utvrdi Univerzitet.

 

Pravo upisa imaju i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu II ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2018/2019. godine. Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu godinu II ciklusa studija prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

 

Prijem i upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice u okviru visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.

 

Za prijave na konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

-          Zahtjev za upis / aplikacijska forma u kome je tačno naznačen odsjek / studijski program na koji konkuriše,

-          Originalna diploma i dodatak diplomi, odnosno uvjerenje o diplomiranju (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu.

 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, Univerzitet ima pravo objaviti naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs imaju kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

 

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem  koja se stiče nakon završetka studija.

 

 

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II i III CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Član 1.

 

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu II i III ciklusa studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) u studijskoj 2018/2019. godini.

 

Član 2.

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu II i III ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

-        općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija,

-        rezultata postignutih na prijemnom ispitu/intervju,

-        rezultata postignutih na testu znanja engleskog jezika.

 

Član 3.

 

Broj bodova na osnovu općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija iznosi maksimalno 25, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim godinama studija, zaokružena na dvije decimale pomnoži sa 2,5.

 

Član 4.

 

Broj bodova na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, koji se provodi u formi intervjua (usmeno), iznosi maksimalno 50 i sastoji se od tri pitanja, od kojih jedno pitanje nosi 20 bodova, a dva pitanja po 15 bodova.

Član 5.

 

(1)   Broj bodova na osnovu testa znanja engleskog jezika iznosi maksimalno 25 i sastoji se od 50 pitanja, s tim da svako ispitno pitanje nosi 0,5 bodova.

(2)   Minimalan broj bodova, na osnovu testa znanja engleskog jezika, potrebnih za prolaz iznosi 12,5.

 

 

 

Član 6.

 

(1)   Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju vijeća organizacionih jedinica.

(2)   Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata (uključujući i spisak primljenih kandidata) i oglašava je na oglasnoj ploči, a u roku od dva dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

(3)   Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

(4)   Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna.

(5)   Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

 

Član 7.

 

Kandidati koji, u skladu sa konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu I ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

- upisnicu – indeks,

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje i

- 4 slike (format za pasoš). 

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

 

 1. I.                   Drugi ciklus studija/magistarski studij

 

                         Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

 1.  

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

 

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju – Smjer: Turski jezik i književnost

25

10

15

 

-          Odsjek za anglistiku – Smjer: Engleski jezik i književnost

 

25

15

10

 

 1.  

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

 

 

-          Odsjek za menadžment (Magistarski program iz poslovne administracije – Master of Business Administration - MBA)

80

60

20

 

-          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (studijski programi: Međunarodni odnosi i evropske studije; Migracije i razvoj)

50

30

20

 

 

 1.  

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke - Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

45

30

15

 

-          Odsjek za arhitekturu

35

25

10

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

35

25

10

 

-          Odsjek za elektrotehniku

35

25

10

 

                 

 

Drugi ciklus studija učenjem na daljinu - DL studij (Distance learning)

 

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući - DL)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

 1.  

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju – Smjer: Turski jezik i književnost

30

10

20

-          Odsjek za anglistiku – Smjer: Engleski jezik i književnost

30

10

20

 1.  

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

 

-          Odsjek za menadžment (Magistarski program iz poslovne administracije – Master of Business Administration - MBA)

40

20

20

-          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (studijski programi: Međunarodni odnosi i evropske studije; Migracije i razvoj)

25

15

10

 

 1.  

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke - Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

40

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinarni studijski programi – Drugi ciklus studija/magistarski studij

 

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

 1.  

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

i Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

 

-          Interdisciplinarni studijski program: Obrazovni menadžment i rukovođenje/Educational Management and Leadership

15

5

10

 1.  

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke - Faculty of Engineering and Natural Sciences i Institut za antropologiju, Zagreb, Republika Hrvatska

 

-          Interdisciplinarni studijski program: Antropološka genetika/Anthropological Genetics

10

5

5

 

Interdisciplinarni studijski programi – Drugi ciklus studija učenjem na daljinu - DL studij (Distance learning)

 

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući - DL)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

 1.  

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

i Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

 

-          Interdisciplinarni studijski program: Obrazovni menadžment i rukovođenje/Educational Management and Leadership

 

10

2

8

 1.  

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke - Faculty of Engineering and Natural Sciences i Institut za antropologiju, Zagreb, Republika Hrvatska

 

-          Interdisciplinarni studijski program: Antropološka genetika/Anthropological Genetics

10

2

8

 

 

Predsjedavajući Senata

Prof. dr. Damir Marjanović