Prečice

Biblioteka Burch Univerziteta
Mar 23, 2017

Biblioteka Burch Univerziteta

Knjižni fond Biblioteke Burch univerziteta popunjava se putem kupovine, razmjene publikacija, poklona i vlastitim izdanjima univerziteta.


Jedan od najvažnijih vidova popunjavanja knjižnog fonda Biblioteke odvija se trenutno putem razmjene publikacija. Biblioteci je omogućeno da uspostavi razmjenu publikacija sa više naučnih i srodnih institucija u zemlji. Na taj način se knjižni fond Biblioteke sve više popunjava i obogaćuje.

Jedna takva aktivnost je provedena dana 23 marta, 2017. godine, gdje je biblioteka putem razmjene sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), obezbijedila više od 100 novih bibliotečkih jedinica iz raznih oblasti.

Cilj biblioteke je svakako zadovoljstvo njenih korisnika te pružanje adekvatnih informacija u pravo vrijeme.