Prečice

Potpisan sporazum sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom nauke i umjetnosti
Jun 20, 2019

Potpisan sporazum sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom nauke i umjetnosti

Internacionalni Burch univerzitet potpisao je sporazum sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom nauke i umjetnosti (BHAAAS), kojim će dodatno razviti postojeće odnose u sferi naučne saradnje i razviti nove odnose na principu uzajamne koristi.


BHAAAS je dobrovoljna neprofitna, nevladina, nestranačka, multietnička i multikulturna organizacija čije su svrhe isključivo obrazovne, naučne i dobrotvorne. Osnovana je s ciljem da osigura veze između bosanskohercegovačkih naučnika, umjetnika i profesionalaca u Sjevernoj Americi i izgradi mostove saradnje s domovinom.

U okviru potpisanog sporazuma, IBU i BHAAAS dogovorili su se za zajedničku organizaciju konferencija, simpozija, seminara i radionica, kao i za prijavu na socijalne, obrazovne i kulturno-tematske projekte. Ovo je važno sa akademskog i obrazovnog aspekta, a ne samo po pitanju zajedničkih projekata.

Značaj potpisanog sporazuma doprinijet će razvoju relativno novog pristupa učenju, tzv. STEM, kako na IBU, tako i u cijeloj državi. Tom procesu učenju pristupa se kombinujući više naučnih disciplina. Vizualiziranje naučnih fenomena, naprimjer, omogućava lakše usvajanje znanja i dublje razumijevanje naučnog procesa. „STEM“ upravo i upućuje na ključne predmete svoga proučavanja, „Science, Technology, Engineering and Mathematics“, odnosno, nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika. 

BHAAAS i IBU će zajednički pristupiti i u radu sa kandidatima na doktorskim disretacijama, dok će BHAAAS dati posebnu podršku IBU u jedinstvenoj misiji poduzetničkog univerziteta, kroz mentorisanje start up ideja koje proizilaze iz projekta StartUp inkubatora.International Burch University has signed an agreement with the Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS