Prečice

Emina Mekić: "Naša lista partnera u sklopu Erasmus + programa iz godine u godinu raste"
Jul 29, 2019

Emina Mekić: "Naša lista partnera u sklopu Erasmus + programa iz godine u godinu raste"

Studenti se sa razmjena vraćaju sa međunarodnim iskustvom, širih vidika, samostalniji, te odlučniji da prave pozitivne promjene u svom okruženju. Ured za međunarodnu saradnju na Internacionalnom Burch univerzitetu u periodu od 3 godine je realizovao 300 razmjena studenata i osoblja, a IBU je sve poželjniji partner za međunarodnu razmjenu studenata gdje ponosno predstavljamo naš Univerzitet, ali i našu zemlju.


Služba za međunarodnu saradnju na Internacionalnom Burch univerzitetu (IBU) igra ključnu ulogu u uspostavljanju i održavanju odnosa sa internacionalnim visokoškolskim ustanovama, što podrazumijeva dobru i vještu koordinaciju razmjenestudenata i uposlenika, pažljiv i detaljan odabir potencijalnih partnera i institucija, održavanju međunarodnih programa za stipendiranje i sl. O načinu rada i značaju ove službe razgovarali smo sa šeficom Službe za međunarodnu saradnju, Eminom Mekić koja je još kroz master studije u oblasti menadžmenta pokazala velika interesovanja za uspostavljanje saradnje na političkom, ekonomskom i obrazovnom polju.

Kroz razgovor koji slijedi, Emina nam je otkrila koliko je dinamičan rad ove službe i koliko je istabitna za IBU.

 

Zašto je proces Internacionalizacije bitan za univerzitete?

Proces internacionalizacije jedan je od ključnih za svaku visokoškolsku ustanovu i za jedan univerzitet znači sve aktivnosti koje se sprovode u kontekstu međunarodne/regionalne saradnje te učešće predstavnika univerziteta, osoblja i studenata u različitim projektima, razmjenama te drugim aktivnostima koje pripadajunaučno-istraživačkom domenu,a sve u cilju učenja i usvajanja najboljih praksi i znanja na međunarodnom planu i implementiranje istih na matičnoj ustanovi. Na osnovu toga, Internacionalni Burch Univerzitet razvija strategiju internacionalizacije za period 2018-2023 koja ima tri primarna cilja: aktivirati IBU u međunarodnim istraživačkim projektima, unaprijediti međunarodne saradnje po pitanju samog obrazovanja i uključiti IBU umeđunarodne naučno-istraživačke mreže. Neizostavno je pomenuti da Evropska unija, koja u ovom trenutku broji 28 članica i u kojoj naša država ima status potencijalnog kandidata, izdvaja ogromna sredstva za obrazovanje, nauku, istraživanje te inovacije što je potvrđeno i Lisabonskom strategijom želeći da u ovom dijelu svijeta izgradi tzv. knowledge based ekonomiju što je i jedan od puteva za napredak društva.

 U kojim međunarodnim projektima je IBU aktivan?

Učešće u projektima jedan je od procesa kojem mi kao Univerzitet pridajemo veliku pažnju. Aktivno sudjelujemo u Erasmus + Key Action 1 (KA1) projektima koji se odnose na razmjenu studenata i osoblja između zemalja članica Evropske unije i zemalja koje nemaju status zemlje članice, ali u Erasmus + programu imaju status programske države kao što su: Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i odnedavno Srbija, te država koje su ili na putu ka EU ili su strateški važne za EU (podijeljene prema regijama i ne nalaze se nužno na evropskom kontinentu). Sve aktivnosti vezane za KA1 projekte sprovodi služba za međunarodnu saradnju IBU-a. Ponosno mogu istaći da smo u periodu od 3 godine realizovali 300 razmjena studenata i osoblja, gdje su naši studenti imali priliku da studiraju na istaknutim evropskim univerzitetima, a naše osoblje da provede sedmicu ili više na nekoj od partnerskih institucija te kroz predavanja, sastanke,treninge i druge aktivnosti osnaži svoj profesionalni profil. Značajan broj stranih studenata i osoblja dolazi da studira na IBU-u putem Erasmus + programa, tako smo do sada imali priliku ugostiti studente i osoblje sauniverziteta iz Njemačke, Austrije, Holandije, Španije, Rumunije, Švedske, Litvanije, Grčke, Češke i drugihdržava. Osim toga, IBU je aktivan u Key Action 2 projektima koji se odnose na saradnju na polju inovacije i razmjene dobrih praksi. Ovi projekti su kompleksniji, zahtijevaju veći broj partnera i sa ponosom možemo istaći da uovom trenutku naš Odsjek za elektrotehniku implementira „ELEMEND“ projekat ovakve vrste. Pored toga,naše osoblje je aktivno u COST projektima, Fullbright, Horizon 2020, projektima koje finansiraju ministarstva i slično. Pripremu ovakvih projekata i ispomoć u njihovoj realizaciji daje značajna administrativna jedinica našeg univerziteta, a to je Projektni ured.

Koliko partnera imamo u okviru Erasmusa, jesmo li u pregovorima sa još nekim partnerima, te možemo li istaći nekog partnera koji je posebno značajan? 

Kada govorimo o KA1 projektima, u okviru Erasmus + programa imamo 25 aktivnih partnera sa kojima realizujemo uspješnu saradnju od samog uvoda Erasmus + programa u našoj državi. Geografski gledano, naši partneri su članice Evropske unije iz svih dijelova Evrope, tako da sarađujemo sa univerzitetima u Njemačkoj,Austriji, Španiji , Poljskoj, Rumuniji, Latviji, Litvaniji, Grčkoj, Holandiji i drugim zemljama. Prednosti ove saradnje ogledaju se u uspješnoj internacionalizaciji IBU osoblja i studenta, gdje se naši studenti vraćaju sameđunarodnim iskustvom, širih vidika, samostalniji te odlučniji da prave pozitivne promjene u svomokruženju. Najbolji primjer koji opravdava cilj Erasmus + programa je bogato iskustvo naše studentice Hate Kurjaković koja je provela semestar studija u Švedskoj i koja trenutno sa kolegicama radi na realizaciji projekta pripreme prvog filma o ljepotama naše Bosne i Hercegovine namijenjemim osobama koje imajuproblema sa sluhom. Zaista je nemoguće izdvojiti samo jednog partnera, jer svi imaju u nekom segmentu svoje vrijednosti koje naši studenti i osoblje prepoznaju. Naša lista partnera u sklopu Erasmus + programa iz godine u godinu raste, te ćemo od naredne akademske godine imati program razmjene u sklopu Eramsus + programa sa Katoličkimu niverzitetom iz Lila, Francuska, Univerzitetom u Valladolidu, Španija koji je jedan od najstarijih svjetskih univerziteta osnovan još u 13. stoljeću, te Malardalen univerzitetom iz Švedske, kojima se pridružuju i novi partneri iz Holandije, Univerzitet u Tilburgu i Univerzitet u Leidenu. Najbolji pokazatelj da je naše međunardono stajalište na zavidnom nivou jeste da sve više renomiranih visokoškolskih ustanova prvobitnokontaktira nas predlažući saradnju što je rezultat preporuke koju su dobili od univerziteta sa kojima smoranije sarađivali. To nam daje motivaciju da mi predstavljamo naš Univerzitet , samim tim i državu unajboljem svijetlu.

 Koja je uloga Nacionalnog Erasmus + ureda u Erasmus + programu?

Nacionalni Erasmus + ured ima jako bitnu ulogu u realizaciji Erasmus + programa. Mi smo do sada imali uspješnu saradnju sa NEO-om, te smo mnogo puta od njih dobili smjernice, savjete i podršku pri realizacijiovog programa. NEO aktivno radi prije svega na podizanju svijesti o važnosti i beneficijama koje sa sobom nosi Erasmus + program te kroz sesije, seminare, radionice pruža sve potrebne informacije zainteresiranim stranama kao i monitoring projekata kojima su odobrena sredstva. Služba za međunarodnu saradnju IBU-a se aktivno odaziva na kontakt seminare i radionice koje organizuje Nacionalni ured i po pravilu ishod ovakvih susreta su nova partnerstva koje mi kao Univerzitet uspostavljamo u slučaju kontakt seminara, ali i sa jasnim smjernicama pri svakoj aplikaciji za Erasmus + projekte.

Postoji li neki drug vid saradnje među univerzitetima pored Erasmus + programa?

Svakako, Služba za međunarodnu saradnju pokriva i značajan broj ugovora koji predstavljaju sporazume o saradnji sa različitim institucijama, primarno univerzitetima, ali i drugim organizacijama sa ciljem poboljšanja procesa obrazovanja, razmjene iskustava, različite vrste podrške pri realizaciji aktivnosti i slično. Shodno tome, Univerzitet ima ugovore o saradnji sa laboratorijama, kompanijama te drugim visokoškolskimustanovama, koji su po pravilu prethodnici zajedničkih aplikacija na neke veće projekte.

 Da li imamo još neke konkretne oblike saradnje na međunarodnom planu u kojima je IBU aktivan?

Pored svega navedenog, IBU je aktivan u pripremi i realizaciji dvojnih i zajedničkih programa sa univerzitetima u Evropi. Jedan takav primjer je zajednički program koji imamo na Odsjeku za međunarodnu saradnju i evropske studije, gdje zajedno sa partnerima iz Hrvatske i Austrije realizujemo dodiplomski studij.Obzirom da je riječ o odsjeku koji se bavi pitanjima međunarodne saradnje, procesima pristupanja Evropskoj uniji, vanjskoj politici, realizacija ovakvog programa sa dva univerziteta koja dolaze iz zemalja članicaEvropske unije je od izuzetnog značaja. Osim toga, imamo i zajednički program na doktorskom studiju sa Univerzitetom primjenjenih nauka Burgenland iz Austrije koji realizuje osoblje Fakulteta za edukaciju I humanističke nauke. Možemo zaključiti da su ovakvi programi zaista bitni, te da postoji namjera da se i ubudućnosti realizuje značajan broj istih što je i u skladu sa već pomenutom strategijom internacionalizacije.Emina Mekić - International office interview