Prečice

Propisi

Propisi Kategorije
Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH Zakoni i propisi
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo Zakoni i propisi
Zakon o visokom obrazovanju Zakoni i propisi
Najvažnije konvencije za Evropsko područje visokog obrazovanja Bolonjski proces
Etički kodeks Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet Interni propisi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Interni Propis
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata na Internacionalnom Burč univerzitetu Interni propisi
Odluka o utvrđivanju obaveznih i preporučenih udžbenika i priručnika za sve cikluse studija u zimskom semestru 2018-2019 Interni propisi
Pravila studiranja za I ciklus studija Interni propisi
Pravila studiranja za II ciklus studija Interni propisi
Pravila studiranja za III ciklus studija Interni propisi
Statut visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Interni propisi
Pravilnik o radu Interni propisi
Odluka o obaveznoj i preporučenoj literaturi za Ljetni semestar 2018-2019 IBU (Fakultet za ekonomiju i društvene nauke) Interni propisi
Odluka o obaveznoj i preporučenoj literaturi za Ljetni semestar 2018-2019 IBU (Fakultet za inžinjering i prirodne nauke)) Interni propisi
Odluka o obaveznoj i preporučenoj literaturi za Ljetni semestar 2018-2019 IBU (Fakultet za edukaciju i humanističke nauke) Interni propisi
IBU Strategija razvoja 2019-2024
Strategija osiguranja kvaliteta IBU 2019-2024
Pravilnik o izboru u akademska zvanja IBU Interni propisi
Pravilnik o stipendiranju studenata IBU Interni propisi