Prečice

Propisi

Propisi Kategorije
Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH Zakoni i propisi
Zakon o visokom obrazovanju Zakoni i propisi
Standardi i normativi visokog obrazovanja Zakoni i propisi
Najvažnije konvencije za Evropsko područje visokog obrazovanja Bolonjski proces
Etički kodeks Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o utvrđivanju bitnih elemenata ugovora o studiranju na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Interni propisi
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije na Internacionalnom Burč univerzitetu-International Burch University Interni propisi
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Interni propisi
Pravilnik o postupku davanja saglasnosti na univerzitetska izdanja na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University Interni propisi
Pravilnik o općeprihvaćenim standardima u struci koji se odnose na izbor akademskog osoblja na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University Interni propisi
Pravilnik o organizaciji i radu Pripremne škole engleskog jezika Interni propisi
Pravilnik o računovodstvu Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Kućni red Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o provođenju zabrane pušenja na Internacionalnom Burč univerzitetu Interni propisi
Pravilnik o zaštiti od požara na Internacionalnom Burč univerzitetu Interni propisi
Pravila o korištenju knjižnih fondova i ponašanja korisnika u biblioteci Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o računovodstvenim politikama Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o finansijskom poslovanju Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o radu studentske službe Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o zaštiti na radu na Internacionalnom Burč univerzitetu Interni propisi
Pravilnik o studentskoj razmjeni između visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University i drugih visokoškolskih ustanova Interni propisi
Pravilnik o blagajničkom poslovanju Internacionalnog Burč univerziteta Interni propisi
Pravilnik o utvrđivanju radnog opterećenja nastavnog predmeta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Interni propisi
Pravilnik o provođenju postupka samoevaluacije i metodologiji izvještavanja na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University Interni propisi
Okvirni plan mjera za poboljšanje rada akademskog i neakademskog osoblja na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Interni propisi
Odluka o imenovanju tima za izradu samoevaluacijskog izvještajana visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University Interni propisi
Pravilnik o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet Interni propisi
Edukacijski Fakultet - Odluka o utvrdjivanju oblika provjere znjanja i skale bodovanja (Zimski semestar 2016/17) Interni propisi
Edukacijski Fakultet - Prijedlog odluke o utvrdjivanju literature (Zimski semestar 2016/17) Interni propisi
Pravila studiranja za III ciklus studija Interni propisi
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika i angažovanih na Internacionalnom Burč univerzitetu Interni propisi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Interni Propis
Criteria Book
Pravilnik o Priznavanju stranih visokoškolskih kvalifikacija
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata na Internacionalnom Burč univerzitetu Interni propisi
Odluka o utvrđivanju obaveznih i preporučenih udžbenika i priručnika za sve cikluse studija u ljetnom semestru 2017-2018 Interni propisi
Odluka o utvrđivanju obaveznih i preporučenih udžbenika i priručnika za sve cikluse studija u zimskom semestru 2018-2019 Interni propisi
Pravila studiranja za I ciklus studija Interni propisi
Pravila studiranja za II ciklus studija Interni propisi
Pravila studiranja za III ciklus studija Interni propisi
Pravilnik o radu Interni propisi
Statut visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Interni propisi