Prečice

Senat

Senat Internacionalnog Burch univerziteta je najviši nastavno-naučni, akademski i stručni organ Univerziteta kojeg čine predstavnici akademskog osoblja i studenata i koji odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima koja se odnose na nastavnu, naučnu, umjetničku i stručnu djelatnost Univerziteta. Ovo tijelo razmatra i odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih tijela organizacionih jedinica, kao i drugih tijela Univerziteta i predstavničkih tijela studenata. Najmanje 15 % članova senata su studenti, i to predstavnici studenata svakog ciklusa studija.

Senat čine po jedan predstavnik iz reda nastavnika i po jedan predstavnik iz reda saradnika sa svakog fakulteta koji su u radnom odnosu na Univerzitetu, predstavnici studenata i članovi Senata po položaju. Članovi Senata po položaju su: rektor, prorektori i dekani fakulteta u okviru Univerziteta. Senat je sačinjen od sljedećih članova:

 • Prof. dr. Damir Marjanović – Rektor Internacionalnog Burč univerziteta
 • Prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović – Prorektor za nastavu i studentska pitanja (bez prava glasa)
 • Doc. dr. Nedim Čelebić – Prorektor za planiranje i razvoj (bez prava glasa)
 • Doc. dr. Mersid Poturak – Dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke
 • Prof. dr. Senad Bećirović – Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke
 • Doc. dr. Jasna Hivziefendić – Dekan Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke
 • Doc. dr. Nataša Tandir – Predstavnik profesora Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke
 • Doc. dr. Ibrahim Murat Oner – Predstavnik profesora Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke
 • Doc. dr. Ahmed El Sayed – Predstavnik profesora Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke
 • Emina Mekić, MA –  Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke
 • Mehrija Hasičić, M. Sc – Predstavnik asistenata i viših asistenata Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke
 • Lejla Bandić, M. Sc – Predstavnik studenata III ciklusa studija
 • Ina Salihović, B. Sc – Predstavnik studenata II ciklusa studija
 • Una Sedić – Predstavnik studenata I ciklusa studija.

Radom Senata predsjedava i rukovodi Rektor Univerziteta, a u njegovom odsustvu jedan od prorektora ili član Senata kojeg on ovlasti. Pitanja iz djelokruga rada i organizacije Senata detaljnije su uređena Statutom Univerziteta.