Prečice

Senat

Senat Internacionalnog Burch univerziteta je najviši nastavno-naučni, akademski i stručni organ Univerziteta kojeg čine predstavnici akademskog osoblja i studenata i koji odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima koja se odnose na nastavnu, naučnu, umjetničku i stručnu djelatnost Univerziteta. Ovo tijelo razmatra i odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih tijela organizacionih jedinica, kao i drugih tijela Univerziteta i predstavničkih tijela studenata. Najmanje 15 % članova senata su studenti, i to predstavnici studenata iz svakog ciklusa studija.

Senat čine po jedan predstavnik iz reda nastavnika i po jedan predstavnik iz reda saradnika sa svakog fakulteta koji su u radnom odnosu na Univerzitetu, predstavnici studenata i članovi Senata po položaju. Članovi Senata po položaju su: rektor, prorektori i dekani fakulteta Univerziteta.

 • Prof. dr. Damir Marjanović - Rektor
 • Prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović - Prorektor za nastavu i studentska pitanja
 • Doc. dr. Sanela Klarić – Prorektor za međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad
 • Doc. dr. Nedim Čelebić – Prorektor za planiranje i razvoj
 • Prof. dr. Mirsada Hukić – Dekan Fakulteta za inženjering i prirodne nauke
 • Doc. dr. Muhammet Sait Dinc – V.d. dekana na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke
 • Doc. dr. Senad Bećirović – V.d. dekana na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke
 • Doc. dr. Ibrahim Murat Oner – Fakultet za edukaciju i humanističke nauke, docent
 • Doc. dr. Jasna Hivziefendić - Fakultet za inženjering i prirodne nauke, docent
 • Doc. dr. Zafer Konakli - Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, docent
 • Alma Milišić, MA - Fakultet za edukaciju i humanističke nauke, predstavnik asistenata
 • Adnan Novalić, MA - Fakultet za inženjering i prirodne nauke, predstavnik asistanata
 • Elvisa Buljubašić, MA - Fakultet za ekonomiju i društvene nauke, predstavnik asistenata
 • Zerina Novalić, MA – Predstavnik studenata III ciklusa studija
 • Lejla Bandić - Predstavnik studenata II ciklusa studija
 • Faruk Ćidić - Predstavnik studenata I ciklusa studija

 

Radom Senata predsjedava i rukovodi Rektor Univerziteta, a u njegovom odsustvu jedan od prorektora ili član Senata kojeg on ovlasti. Pitanja iz djelokruga rada i organizacije Senata detaljnije su uređena Statutom Univerziteta (članovi 20 - 24).