Prečice

Upravni odbor

Upravni odbor je najviša instanca u okviru organizacijske i upravljačke strukture Univerziteta. Sastavljen je od sedam članova od kojih tri člana imenuje Osnivač (Richmond Park Education), a četiri člana bira Senat Univerziteta iz reda osoblja zaposlenog na Univerzitetu. Predsjednik Upravnog odbora, Timothy Donald Fisher, imenovan je na prijedlog Osnivača iz reda predstavnika osnivača.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Po proteku mandata isto lice može biti ponovno birano za člana Upravnog odbora. Članovi Senata, rektor i prorektori, te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti članovi Upravnog odbora.