Prečice

Upravni odbor

Upravni odbor je najveća instanca u okviru organizacijske i upravljačke strukture Univerziteta. Sastavljen je od sedam članova od kojih najmanje jednu trećinu imenuje Osnivač, a ostale imenuje Senat Univerziteta iz reda osoblja zaposlenog na Univerzitetu. Predsjednika Upravnog odbora imenuje Osnivač iz reda predstavnika osnivača.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Po proteku mandata isto lice može biti ponovno birano za člana Upravnog odbora. Članovi Senata, rektor i prorektori, te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti članovi Upravnog odbora, a trenutni sastav Upravnog odbora je sljedeći:

  • Timothy Fisher, predsjednik (Predstavnik Osnivača)
  • Mehmet Kolukisa, član (Predstavnik Osnivača)
  • Ajaz Ahmed, član (Predstavnik Osnivača)
  • Malcolm Duerod, MA, član (Predstavnik Univerziteta)
  • Doc. dr. Sanel Halilbegović, član (Predstavnik Univerziteta)
  • Mensur Zoletić, MA, član (Predstavnik Univerziteta)
  • Admir Salihagić, član (Predstavnik Univerziteta)

Statutom Univerziteta (članovi 14-19) detaljno je uređen postupak izbora i razrješenja Upravnog obora, te djelokrug rada, dok je Poslovnikom o radu Upravnog odbora detaljno uređen način rada Upravnog odbora.