Prečice

Upravni odbor

Upravni odbor je najveća instanca u okviru organizacijske i upravljačke strukture Univerziteta. Sastavljen je od sedam članova od kojih najmanje jednu trećinu imenuje Osnivač, a ostale imenuje Senat Univerziteta na prijedlog organizacionih jedinica. Predsjednika Upravnog odbora imenuje Osnivač iz reda predstavnika osnivača.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Po proteku mandata isto lice može biti ponovno birano za člana Upravnog odbora. Članovi Senata, rektor i prorektori, te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti članovi Upravnog odbora, a trenutni sastav Upravnog odbora je sljedeći:

  • Mustafa Đerahović, predsjednik
  • Malcolm Duerod, član
  • Sabahudin Džemić, član
  • Hermin Kapetanović, član
  • Doc. dr. Mersid Poturak, član
  • Doc. dr. Serkan Dogan, član
  • Doc. dr. Jasmin Kevrić, član

Statutom Univerziteta (članovi 14-19) detaljno je uređen postupak izbora i razrješenja Upravnog obora, te djelokrug rada, dok je Poslovnikom o radu Upravnog odbora detaljno uređen način rada Upravnog odbora.