Senat Univerziteta - International Burch University
 

Senat Univerziteta

Senat Internacionalnog Burč univerziteta najviši je obrazovni, naučni, akademski i tehnički organ Univerziteta, koji se sastoji od predstavnika akademskog osoblja i studenata koji odlučuju o svim akademskim pitanjima, posebno u vezi sa nastavom, naučnim, umjetničkim i profesionalnim aktivnostima. Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog organizacionih jedinica, stručnih tijela i predstavničkih tijela studenata. Najmanje 15% članova Senata su studenti (predstavnici sa svakog ciklusa studija).

Senat čini 14 članova. Među tim sastavom postoje članovi Senata po službenoj dužnosti, tj. rektor, prorektori i dekani fakulteta IBU-a. Trenutni sastav Senata je sljedeći:


Assoc. Prof. Dr. Mersid Poturak - Rektor Internacionalnog Burč univerziteta

Assoc. Prof. Dr. Nedim Čelebić - Prorektor za naučna istraživanja i međuuniverzitetsku saradnju (bez prava glasa)

Assoc. Prof. Dr. Jasna Hivziefendić - Prorektorica za nastavu i obrazovanje (bez prava glasa)

Assist. Prof. Dr. Dino Kečo - Prorektor za planiranje i razvoj (bez prava glasa)

Assist. Prof. Dr. Nataša Tandir - dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke

Assoc. Prof. Dr. Senad Bećirović - dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke

Assoc. Prof. Dr. Jasmin Kevrić - Acting Dean of the Faculty of Engineering and Natural Sciences

Assist. Prof. Dr. Nereida Hadžiahmetović - Faculty of Economics and Social Sciences, Professors’ Representative

Assist. Prof. Dr. Ibrahim Murat Oner - Faculty of Education and Humanities, Professors’ Representative

Assist. Prof. Dr. Ahmed El Sayed - Faculty of Engineering and Natural Sciences, Professors’ Representative

Sen. Teach. Ass. Emina Mekić, MA - Faculty of Economics and Social Sciences, Assistants’ Representative

Teach. Ass. Emina Rizvić - Faculty of Education and Humanities, Assistants’ Representative

Sen. Teach. Ass. Mehrija Hasičić, M. Sc. - Faculty of Engineering and Natural Sciences, Assistants’ Representative

Jasmina Sinanović, MA - Predstavnica studenata trećeg ciklusa studija

Adna Alijagić - Predstavnica studenata drugog ciklusa studija

Amila Dautbašić - Predstavnica studenata prvog ciklusa studija


Rektor je predsjednik Senata i u njegovom odsustvu zamjena može biti jedan od prorektora ili članova Senata kojeg ovlašćuje rektor. Nadležnost i organizacija Senata detaljno su uređeni univerzitetskim statutom.