Quick Links

Nov 14, 2014

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja


Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:


EDUKACIJSKI FAKULTET - FACULTY OF EDUCATION

1. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

1. izvršilac


FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac


Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
 • u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;


Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),
 • diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
 • diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
 • uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),
 • odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),
 • odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).


Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu:
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA - SARAJEVO
Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).