Quick Links

Nov 14, 2014

K O N K U R S - za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University

Na osnovu Odluke vijeća Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 04-297-1/14 od 12.11.2014. godine, a u skladu sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University  raspisuje:

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije  visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University

 

I


Za dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University univerziteta može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog  ili vanrednog profesora koji je izabran i koji je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na  Fakultetu za inžinjering i informacijske studije Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

II


Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III


Konkurs ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University)