BURCH Biblioteka - poseban izvor znanja i informacija za IBU studente - International Burch University

BURCH Biblioteka – poseban izvor znanja i informacija za IBU studente

Koji je značaj biblioteke na univerzitetu i kojim kapacitetima raspolaže?

Biblioteka Burch univerziteta ima ukupno 27 000 bibliotečkih jedinica i 2613 časopisa. Biblioteka je u prošloj akademskoj godini imala veliki broj korisnika i možemo biti zadovoljni činjenicom da zainteresovanost studenata i profesora za korištenje usluga biblioteka raste iz godine u godinu.

Bibliotečki fond u skladu sa mogućnostima obogaćujemo sa novim izdanjima u koordinaciji sa profesorima i studentima, opremamo biblioteku sa potrebnom računarskom opremom tako da se evidencija i arhiva vode u elektronskom obliku shodno bibliotečkim standardima.

Bibliotečki prostor se sastoji iz dva dijela (biblioteka i čitaonica). U čitaonici se nalaze računari koje studenti i akademsko osoblje u skladu sa potrebama koriste za pristup katalogu biblioteke kao i  bazama podataka (EBSCO, ELSEIVER, SCIENCE DIRECT, IXXX XPLORE…).  Značaj ovih baza je u brzom, jednostavnom i istovremenom pristupu naučnim informacijama, velikom broju naslova knjiga i časopisa različitih izdavača na jednom mjestu, elektronski pristup naučnim radovima.

Koji je broj publikacija, naučno-istraživačkih radova, dostupne literature u biblioteci?

U biblioteci našeg univerziteta se nalaze literatura i časopisi shodno odsjecima koji se nalaze na univerzitetu. Ovdje se ubraja literatura iz oblasti: Ekonomije, Engleskog jezika i književnosti, Informatike, Turskog jezika i književnosti, enciklopedije, rječnici. Osim navedene literature, u biblioteci se nalazi donirana literatura iz drugih oblasti (religija, Historija, Politika, Fizika, Hemija, Biologija, Matematika, Psihologija, Filozofija, Sociologija), koju studenti koriste većinom u slobodno vrijeme. Dostupna literatura je na engleskom, turskom te našem jeziku kao i časopisi. Pristup policama je slobodan što znatno olakšava rad i proceduru, jer korisnici mogu da biraju, razgledaju literaturu prije konačnog odabira.

Usklađenost resursa u skladu sa nastavnim planom i programom je zadovoljavajuća. Jedna od funkcija biblioteke je osiguranje dostupnosti studentske obavezne literature i one literature koja se može koristiti slobodno. Na navedenu literaturu se odnosi literatura koja je studentima potrebna za pripremanje ispita ,ali i ona literatura koja se nalazi u biblioteci za tekuću godinu u više primjeraka.  Obaveznu kao i neobaveznu literaturu studenti mogu kupiti u biblioteci univerziteta.

Koja je procedura pri nabavci nove literature?

Na početku svake akademske godine, biblioteka u dogovoru sa akademskim osobljem naručuje obaveznu literaturu koja se koristi u nastavi.

Knjige se naručuju direktno od izdavača i posrednih knjižara koje su u saradnji sa izdavačkim kućama Pearson, Chengage, Prentice Hall.  Drugi način nabavke potrebne literature je putem online narudžbi sa Amazona  i ABEbooks-a.

Na koji način je  IBU povezan i sarađuje sa bibliotekama drugih univerziteta?

Biblioteka Burch univerziteta posjeduje ugovore o saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Bosne i Hercegovine, bibliotekom Filozofskog fakulteta Sarajevo, bibliotekom univerziteta Alba Iulia iz Rumunije, bibliotekom Pravnog fakulteta Zenica, te bibliotekom Pravnog fakulteta iz Rijeke. Sa ovim bibliotekama se redovno provodi međubibliotečka razmjena.

Da li biblioteka provodi neke aktivnosti za unaprijeđenje svog rada?

U svrhu bolje promocije biblioteke, IBU biblioteka dva puta godišnje u saradnji sa poznatim izdavačkim kućama  (Pearson, Prentice Hall, Chengage) organizuje prodajnu izložbu knjiga. Na takvim manifestacijama učestvuje velik broj posjetilaca.

Pored toga, biblioteka ima tradiciju organizovanja književnih večeri i promocija knjiga gdje poziva u goste poznate književnike i kulturne radnike. Poznati smo još i po izdavačkoj djelatnosti i odnosima sa javnošću. IBU biblioteka ima i novi vid komunikacije sa studentima i profesorima koju smo nazvali „Preporučite knjigu koju biste željeli da nabavimo za vas“.

Naš primarni cilj je ispunjavanje zahtjeva korisnika, i trudimo se da nabavljamo sve novije i željene naslove. Razmišljamo svakako o davanju većeg značaja reklamnom materijalu i pripremi prospekata, kataloga, plakata sa prepoznatljivim logom biblioteke. Biblioteka organizuje i tematske izložbe čije trajanje se usklađuje sa frekvencijom dolazaka većine čitalaca. Biblioteka ima i svoju web stranicu gdje se mogu naći osnovni podaci o njoj.

Koji su planovi za poboljšanje rada i razvoja IBU biblioteke?

Naši planovi u skorijoj budućnosti su:  bolja integracija biblioteke u nastavni proces univerziteta,korištenje biblioteke u okviru obrazovnih područja, stvaranje navika studenata za još aktivnije korištenje biblioteke, edukacija studenata za korištenje baza podataka itd.

Osim toga,  smatramo da  će sljedeći koraci itekako pomoći u razvoju IBU biblioteke od kojih izdvajamo: nabavka  i veći izbor stručne literature, duže vrijeme rada čitaonice i biblioteke, duži period zadržavanja pozajmljene literature, veći prostor čitaonice, online kompjutersko povezivanje sa ostalim bibliotekama, mogućnost brzog i efikasnog pretraživanja najvećih svjetskih baza podataka te kvalitetnije informacije o fondovima, kako bi se njima mogli maksimalno koristiti. Uz novu opremu koju smo dobili unaprijedili smo naš rad. Ostvaren je i plan da Biblioteka i čitaonica budu spojene fizički, ali u isto vrijeme razdvojene kako bi se studentima olakšao pristup resursima.