BURCH Univerzitet domaćin Međunarodnoj stručnoj konferenciji - International Burch University

BURCH Univerzitet domaćin Međunarodnoj stručnoj konferenciji

1

1

Konferenciju je organizovao Centar za društvena istraživanja u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Konferenciju su činila  tri panela: Sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštita zdravlja bilja u kontekstu pristupa Evropskoj uniji, Pravda, sloboda isigurnost u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji i Harmonizacija pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača sa posebnim osvrtom na korisnike finansijskih usluga.

Najistaknutiji stručnjaci iz pomenutih  oblasti, kao što su Prof. dr. Meliha Povlakić i gđa. Tatjana Josipović su prisustvovali ovoj konferenciji te izlagali svoje ideje i znanje ostalim učesnicima.

Svi radovi koji su bili blagovremeno dostavljeni će biti objavljeni u Zborniku radova.