Quick Links

Jul 26, 2012

KONKURS za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija MBA programa u suradnji sa Texas A&M University - Commerce u akademskoj 2012/2013. godini

 

Na osnovu članova 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/10), a na osnovu Prethodne saglasnosti za objavljivanje Konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-21747-1/12 od 12.07.2012. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija MBA programa u suradnji sa Texas A&M University - Commerce (A&M-COMMERCE) na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University u akademskoj 2012/2013. godini

Raspisuje se Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija MBA programa koji se organizuje u saradnji sa Texas A&M University - Commerce (A&M-COMMERCE).
Prijave na konkurs za upis podnose se do 31.08.2012. godine.
Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 13.-17.09.2012. godine, a po okončanju žalbenog roka.
Cijena školarine iznosi 19.500,00 KM za studente sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim studijem, odnosno 22.500,00 KM za studente sa završenim trogodišnjim dodiplomskim studijem.
Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu utvrđena je Odlukom o visini upisnina/školarina, cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University(dostupna na oglasnoj ploči univerziteta).

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu drugog ciklusa studija MBA programa, koji se organizuje u saradnji sa Texas A&M University - Commerce (A&M-COMMERCE), kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenta za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija (MBA programa) u saradnji sa Texas A&M University - Commerce (A&M-Commerce) na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University, odnosno planom upisa studenata.
Pravo učešća na Konkursu na studij II ciklusa imaju svi studenti sa završenim I ciklusom obrazovanja ( Bolonja i pre-Bolonja plan i program), kao i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom dodiplomskom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu.
Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, Univerzitet je dužan zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.
Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija MBA programa u suradnji sa Texas A&M University - Commerce (A&M-COMMERCE) na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.
Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se na osnovu prosjeka ocijena koji je kandidat ostvario na dodiplomskom studiju. Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata visokoškolska ustanova će objaviti na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

 

  • Zahtjev za upis/Aplikacijska forma,
  • Originalna diploma i dodatak diploma/odnosno uvjerenje o diplomiranju/ (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu i
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

ODLUKA
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA MBA PROGRAMA U SURADNJI SA TEXAS A&M UNIVERSITY - COMMERCE (A&M-COMMERCE) NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI

I


Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija MBA programa u saradnji sa Texas A&M University – Commerce (A&M-Commerce) na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University.


II


Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se na osnovu prosjeka ocijena koji je kandidat ostvario na dodiplomskom studiju.

III


Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči u roku utvrđenom u Konkursu. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Senatu visokoškolske ustanove u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Senat visokoškolske ustanove je dužan da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka Senata visokoškolske ustanove je konačna. Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, visokoškolske ustanove je obavezna objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.


IV


Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:
- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
- upisnicu –indeks,
- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje.


V


Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA MBA PROGRAMA U SURADNJI SA TEXAS A&M UNIVERSITY - COMMERCE (A&M-COMMERCE) NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U FEBRUARSKOM UPISNOM ROKU AKADEMSKE 2012/2013. GODINE


Drugi ciklus studija/magistarski studij

Redni broj

Naziv univerziteta

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

1.       

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University/ Texas A&M University - Commerce (A&M- Commerce)  

50

30

20

 

-          Master of Business Administration

50

30

20

Print: doc, pdf