Quick Links

Aug 11, 2012

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 22/10), a u vezi s Odlukom Senata Univerziteta broj: 01-698/12 od 08.08.2012.godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University raspisuje:

 

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima-organizacionim jedinicama:

 

EDUKACIJSKI FAKULTET-EDUCATION FACULTY

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turska književnost, na Odsjeku za orijentalnu filologiju 

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Lingvistika, na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Kulturološke studije, na Odsjeku za anglistiku 

1 izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Primjenjena lingvistika, za predmet English Language Teaching Curriculum    na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet Guidance and Counseling                                                                               na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet   Education Psychology of Language Laerning    na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet Introduction to Scientific Reasearch Methods   na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

8. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmete BHS jezik na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

9. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmete Njemački jezik na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET- FACULTY OF ECONOMICS

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment na Odsjeku za menadžment

2 izvršioca

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Menadžment, za predmet Bussines Law, na Odsjeku za menadžment

1 izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE- FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet: Opća fizika I i II

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi, za predmet Software Engineering, na Odsjeku za informacijske tehnologije

1 izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi, za predmet Distributed Systems, na Odsjeku za informacijske tehnologije

1 izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže, za predmet IT Goverance, na Odsjeku za informacijske tehnologije

1 izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže, za predmet Advanced Bioinformatics, na Odsjeku za informacijske tehnologije

1 izvršilac

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Odsjeku za informacijske tehnologije

1 izvršilac

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika, za predmet Crop Biotechnology, na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Telekumunikacijski sistemi, na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

10. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika, za predmet Electronics I, na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

11. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje,  na Odsjeku za arhitekturu

2 izvršioca

12. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje, za predmet Studio: Architectural Design, na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

13. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje, za predmet Architecture and Theory, na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

14. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Telekomunikacijski sistemi, na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

15. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologija na Odsjeku za arhitekturu

1 izvršilac

16. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet Opća fizika I i II

1 izvršilac

 

Pored općih zakonskih uslova, te  posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-              biografiju sa bibliografijom,

-              diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika-sva zvanja),

-              diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-            diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-              rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-              uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),

-              odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta ),

-              spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojiima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),

-              objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama(za nastavnika-sva zvanja),

-              odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja),

-              izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

-              uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-              dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

 

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY,

Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, Sarajevo

sa naznakom:

(Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i  naučne oblasti na koju se konkuriše)

 

deprFrom2014 Print: doc, pdf