Quick Links

Jan 12, 2013

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 22/10), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima-organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET-EDUCATION FACULTY


1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turska književnost, na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Lingvistika, na Odsjeku za anglistiku

2.izvršioca

3. Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Primijenjena lingvistika, na Odsjeku za anglistiku

2.izvršioca

4. Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Lingvistika, na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

5.Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Primijenjena lingvistika za predmete Teaching Language Skills i Listening and Pronuncation na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

6.Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Lingvistika za predmet Oral Communication Skills na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti,za predmet Scientific Research Methods na Odsjeku za anglistiku

1. izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE- FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet General Physics II, na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi, za predmet Programming Languages, na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže, za predmet Network Management na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Upravljanje elektromagnetskim sistemima , za predmet High Voltage Techniques na Odsjeku za elektrotehniku

1.izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika, za predmet Electronics I na Odsjeku za elektrotehniku

1.izvršilac

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika, za predmet Algae Production systems na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1.izvršilac

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika, za predmet Medical Genetics na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1.izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika, za predmet Biochemistry na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1.izvršilac

9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet Stem cell biology na Odsjeku za Genetiku i Bioinžinjering

1.izvršilac

10. Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti za predmet General Physics II na Odsjeku za informacijske tehnologije

1.izvršilac

11.Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetika i bioinžinjering

1.izvršilac

12.Saradnik (asistent,viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje za predmet City planning and Urban Design na Odsjeku za arhitekturu

1.izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET-FACULTY OF ECONOMICS


1. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Bussines Ethics na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Project Management na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:
- biografiju sa bibliografijom,
- diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika-sva zvanja),
- diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
- diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),
- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta ),
- spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama(za nastavnika-sva zvanja),
- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:


INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše)

 

Print: doc, pdf