Quick Links

Jul 23, 2013

KONKURS za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University u akademskoj 2013/2014. godini


Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10), Pravila studiranja za drugi i treći ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, a na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata na II i III ciklus studija u akademskoj 2013/2014. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-733-1/13, od 31.05.2013. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-9126-2/13, od 16.07.2013 godine visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University u akademskoj 2013/2014. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).
Prijave na konkurs za upis podnose se do 15.09.2013. godine.
Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se u periodu od 16.09. do 18.09. 2013. godine sa početkom u 10.00 h.
Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 30.09.2013. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.
Godišnja cijena školarine drugog i trećeg ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu, iznosi 4.000,00 (četirihiljade) KM.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, broj 276/11 (dostupna na oglasnoj ploči univerziteta).

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenta za školsku 2013/2014. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, odnosno planom upisa studenata.

Nastava na II ciklusu studija na svim odsjecima i studijskim programima se izvodi prema modelu +1 (jednogodišnjem trajanju), odnosno +2 (dvogodišnjem trajanju). Pravo učešća na Konkursu na studij II ciklusa imaju svi studenti sa završenim I ciklusom obrazovanja ( Bolonja i pre-Bolonja plan i program). Studenti sa završenim I cikusom studija u trajanju od III godine (180 ECTS) obavezni su upisati II ciklus studija u trajanju od dvije godine prema modelu +2, dok studenti sa završenim prvim ciklusom studija u trajanju od IV godine (240 ECTS) mogu upisati II ciklus studija u trajanju od jednu godinu prema modelu +1. Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na II, odnosno III ciklus studija imaju pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog, odnosno drugog ciklusa studija koji su završili, pod uslovima koje utvrdi Vijeće postdiplomskog studija.

Na III ciklus (doktorski) pravo upisa imaju svi studenti koji su završili Master studije prema Bolonjskom modulu studija, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modulu studija i stekli zvanje Magistra nauka, kao i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske 2013/2014. godine.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.
Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu drugog i trćeg ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata visokoškolska ustanova će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

 Zahtjev za upis/Aplikacijska forma/ u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
 Originalna diploma i dodatak diploma/odnosno uvjerenje o diplomiranju/ (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini.
 Izvod iz matične knjige rođenih,
 Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu objaviti naknadni Konkurs. Pravo prijave na naknadni Konkurs i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kako i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit.

Univrzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na ogalsnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom koja se stiče nakon završetka studija.


ODLUKU
O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog Burč Univerziteta u junskom upisnom roku, akademske 2013/2014. godine. 

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu II i III ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:
- općeg uspjeha kandidata na pretodnom ciklusu studija,
- rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
- rezultata postignutih na testu znanja engleskog jezika.

Član 3.

Broj bodova na osnovu općeg uspjeha kandidata na pretodnom ciklusu studija iznosi maksimalno 25, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim godinama studija, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 2,5.

Član 4.

Broj bodova na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, koji se provodi u formi intervjua (usmeno), iznosi maksimalno 50 i sastoji se od tri pitanja, od kojih jedno pitanje nosi 20 bodova, a dva pitanja po 15 bodova.

Član 5.

Broj bodova na osnovu testa znanja engleskog jezika iznosi maksimalno 25 i sastoji se od 50 pitanja, s tim da svako ispitno pitanje nosi 0,5 bodova.
Minimalan broj bodova, na osnovu testa znanja engleskog jezika, potrebnih za prolaz iznosi 12,5.


Član 6.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje Senat univerziteta. Na organizacionim jedinicama na kojima se polaže prijemni ispit, komisija je dužna da obezbijedi tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči nakon što ih usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna. Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, organizaciona jedinica je obavezna objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

Član 7.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:
- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
- upisnicu – indeks,
- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje.


PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI

I. Drugi ciklus studija/magistarski studij

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

  1.  

Edukacijski fakultet-Education Faculty

100

50

50

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

50

20

30

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

50

30

20

  1.  

Ekonomski fakultet-Faculty of Economics

100

60

40

 

-          Odsjek za menadžment

50

30

20

 

-          Menadžment informacionih tehnologija

50

30

20

3.

Fakultet za inžinjering i informacijske studije-Faculty of Engineering and Informational Technologies

120

80

40

 

-          Odsjek za informacijske studije

30

20

10

 

-          Odsjek za arhitekturu

30

20

10

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

30

20

10

 

-          Odsjek za elektrotehniku

30

20

10

II.Treći  ciklus studija/doktorski studij

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani Državljani

  1.  

Edukacijski fakultet-Education Faculty

60

25

35

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

30

10

20

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

30

15

15

  1.  

Ekonomski fakultet-Faculty of Economics

30

15

15

 

-          Odsjek za menadžment

30

15

15

  1.  

Fakultet za inžinjering i informacijske studije-Faculty of Engineering and Informational Technologies

120

60

60

 

-          Odsjek za informacijske studije

30

15

15

 

-          Odsjek za arhitekturu

30

15

15

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

30

15

15

 

-          Odsjek za elektrotehniku

30

15

15