Quick Links

Aug 24, 2013

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 15/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima-organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET-EDUCATION FACULTY

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turska književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti za predmet Introduction to Scientific Research Methods na Odsjeku za anglistiku

1. izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Primijenjena lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Lingvistika za predmet Introduction to Language and Linguistics na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Primijenjena lingvistika za predmet Language and Society na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

6. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

7. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmete BHS jezik na Edukacijskom fakultetu

1. izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE-FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti za predmete General Physics I i II na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi za predmet Software Engineering na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet IT Governance na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti za predmete General Physics I i II na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

6. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

7. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet Microbiology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmete General Chemistry i Organic Chemistry I na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

10. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

2. izvršioca

11. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

12. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika za predmet Embedded Control Systems na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

13. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika za predmet Electronics II na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

14. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Telekomunikacijski sistemi na Odsjeku za elektrotehniku

2. izvršioca

15. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku

3. izvršioca

16. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opća elektronika na Odsjeku za elektrotehniku

2. izvršioca

17. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Theory of structures na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

18. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Advanced Measuring Methods in Architecture I na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

19. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije za predmet Composite Building Materials and Design Principles na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

20. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje za predmet History of Art and Architecture I na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

21. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

22. Nastavnik (sistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje za predmet Basic Design na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

23. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije na Odsjeku za arhitekturu 

1. izvršilac

24. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET-FACULTY OF ECONOMICS

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment za predmet Global Comparative Management na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

- biografiju sa bibliografijom,
- diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika-sva zvanja),
- diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
- diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),
- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta ),
- spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama(za nastavnika-sva zvanja),
- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše)