Quick Links

Dec 31, 2013

Poništava se konkurs/natječaj i raspisuje novi

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), zatim člana 37. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Odluke Senata broj: 01-1560/13 usvojene na LXXII sjednici Senata od 25.12.2013. godine, Internacionalni Burč univerzitet

PONIŠTAVA KONKURS / NATJEČAJ

za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, objavljen dana 30.11.2013. godine u dnevnim novinama „Večernji list“ i na web stranici Internacionalnog Burč univerziteta

i raspisuje novi:

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University

I

Za rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) može biti izabran nastavnik u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora, sa radnim odnosom na Univerzitetu.
Rektor se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Jednako pravo učešća u postupku izbora rektora imaju domaći i strani državljani.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati trebaju priložiti:
 biografiju (CV),
 odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje redovnog profesora i
 potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu.

III

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima, dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 Ilidža - Sarajevo sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University).