Quick Links

Mar 21, 2014

K O N K U R S za imenovanje dekana Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

Na osnovu Odluke vijeća Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-112/14 od 19.03.2014. godine, a u skladu sa čl. 124. i 126. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 42/13), te čl. 42. Statuta visokoškolske ustanove Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:


K O N K U R S
za imenovanje dekana Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

I

Za dekana Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog ili vanrednog profesora koji je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Internacionalnom Burč univerzitetu – International Burch University.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

EDUKACIJSKI FAKULTET VISOKOŠKOLSKE USTANOVE INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za imenovanje dekana Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University)