Quick Links

Jul 01, 2014

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:


KONKURS
za izbor u akademska zvanja


Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećem fakultetu -organizacionoj jedinici:


FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment i Marketing

2. izvršioca

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bankarstvo, Finansije i Računovodstvo

2. izvršioca

3. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Bankarstvo, Finansije i Računovodstvo

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Kvantitativni metodi

2. izvršioca

5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Kvantitativni metodi

1. izvršilac

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodno poslovanje i ekonomija

1. izvršilac

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Pravo

1. izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije

2. izvršioca

9. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije

1. izvršilac

10. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti (Sociologija)

1. izvršilac

11. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opći predmeti (Njemački jezik, Arapski jezik,
Francuski jezik, Španski jezik, Kineski jezik, Bosanski jezik i Ruski jezik)

1. izvršilac


Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;
Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:
- biografiju sa bibliografijom,
- diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),
- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),
- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),
- spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika-sva zvanja),
- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (dana) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu:
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA - SARAJEVO
Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).