Quick Links

Aug 13, 2014

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja.


[Download]

Na osnovu clana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – precišceni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo? br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burc univerzitet - International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit ce se u sva zvanja za naucne oblasti na sljedecim fakultetima - organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

1. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Turska književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju

2. izvršioca

2. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1. izvšilac

3. Saradnik (asistent, viši asistent) za naucnu oblast Turski jezik na Odsjeku za orijentalnu filologiju

2. izvršioca

4. Saradnik (asistent, viši asistent) za naucnu oblast Lingvistika na Odsjeku za anglistiku

1. izvšilac

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Medunarodno poslovanje i ekonomija na Odsjeku za medunarodno poslovanje

1. izvršilac

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naucnu oblast Menadžment i Marketing na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Bioinžinjering na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naucnu oblast Arhitektonsko projektovanje na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naucnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije

2. izvršioca

6. Saradnik (asistent, viši asistent) za naucnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

Pored opcih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – precišceni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedece uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slucaju ukazane potrebe, izvršit ce se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

- biografiju sa bibliografijom,

- diplomu o naucnom stepenu doktora nauka u datoj naucnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

- diplomu o naucnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

- diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosjecnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosjecnoj ocjeni studija (za asistenta),

- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domacih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

- spisak objavljenih strucnih i naucnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom casopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajuci dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

- izvod iz maticne knjige rodenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznaciti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (dana) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti licno ili poštom preporuceno, na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA - SARAJEVO
Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naucne oblasti na koju se konkuriše).