Quick Links

Feb 05, 2014

KONKURS za izbor u akademska zvanja


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima -organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET - EDUCATION FACULTY

Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Primijenjena lingvistika na Odsjeku za anglistiku

2.izvršioca

12. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti na Odsjeku za anglistiku

1.izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turski jezik na Odsjeku za orijentalnu filologiju


FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES


1. Nastavnik (sva zvanja) za predmet General Chemistry na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Techniques in Molecular Biology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Advanced Topics in Forensic DNA Analysis na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Molecular principles of virology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Telekomunikacijski sistemi Odsjeku za Informacijske tehnologije

1. izvršilac

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mrže na Odsjeku za Informacijske tehnologije

1. izvršilac

7. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Odsjeku za Informacijske tehnologije

1. izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti, za predmet: Opća fizika I i II

1. izvršilac

EKONOMSKI FAKULTET - FACULTY OF ECONOMICS

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Menadžment na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;
Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:
- biografiju sa bibliografijom,
- diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),
- diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
- diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenata),
- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),
- spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika-sva zvanja),
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika-sva zvanja),
- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika-sva zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.
Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu:
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA - SARAJEVO
Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).