Quick Links

Nov 22, 2014

Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskog studija - DL (Distance Learning)

Na osnovu člana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13), Pravila studiranja za treći ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata III ciklus studija - DL (Distance Learning) u akademskoj 2014/2015. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, o b j a v l j u j e


K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu doktorskog studija (III ciklus) – DL (Distance Learning) na Odsjeku za orijentalnu filologiju/ turski jezik i književnost, Odsjeku za anglisitiku/ engleski jezik i književnost Edukacijskog fakulteta, Odsjeku za informacione tehnologije Fakulteta za inžinjering i informacijske studije i Odsjeku za menadžment Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch  University u studijskoj 2014/2015. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu doktorskog studija (III ciklus)DL (Distance Learnig) koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 30.12.2014. godine.

Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se u periodu od 04.01. do 06.01. 2015. godine sa početkom u 10.00 h.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 12.01. do 16.01.2015. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine trećeg ciklusa studija DL (Distance Learning) na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi 8.000,00 (osamhiljada) KM.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University (dostupna na oglasnoj ploči univerziteta).

 

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu doktorskog studija (III ciklus) – DL (Distance Learnig) u studijskoj 2014/2015. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom utvrđivanju broja studenata i cijene školarine za upis u prvu godinu doktorskog studija (III ciklus) – DL (Distance Learning) na Odsjeku za orijentalnu filologiju/ turski jezik i književnost, Odsjeku za anglisitiku/ engleski jezik i književnost Edukacijskog fakulteta, Odsjeku za informacione tehnologije Fakulteta za inžinjering i informacijske studije i Odsjeku za menadžment Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch  University u akademskoj 2014/2015. godini, odnosno planom upisa studenata.

Na III ciklus (doktorski studij)  pravo upisa imaju svi studenti koji su završili  Master studije prema Bolonjskom modulu studija, kao i svi koji su završili postdiplomske studije  prema ranijem modulu studija i stekli zvanje Magistra nauka, kao i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu, a najkasnije do početka izvođenja nastave na studiju DL (Distance Learnig) u studijskoj 2014/2015. godini.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija DL (Distance Learnig) na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata visokoškolska ustanova će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu doktorskog studija DL (Distance Learnig) kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

-        Zahtjev za upis/Aplikacijska forma/ u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-        Originalna diploma i dodatak diploma/odnosno uvjerenje o diplomiranju/ (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu objaviti naknadni Konkurs. Pravo prijave na naknadni Konkurs i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit.

 

Univrzitet i organizacione jedinice su obavezni  da prije upisa  studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom koja se stiče nakon završetka studija.

 

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKOG (III CIKLUSA) STUDIJA – DL (DISTANCE LEARNING) NA ODSJEKU ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, ODSJEKU ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST EDUKACIJSKOG FAKULTETA, ODSJEKU ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE FAKULTETA ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE I ODSJEKU ZA MENADŽMENT FAKULTETA ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH  UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu trećeg ciklusa studija DL (Distance Learning) na organizacionim jedinicama Internacionalnog Burč Univerziteta, studijske 2014/2015. godine.

                                                                                                               

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu gpdinu III ciklusa studija DL (Distance Learning) vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

-          općeg uspjeha kandidata na prethodnom ciklusu studija,

-          rezultata postignutih na prijemnom ispitu,

-          rezultata postignutih na testu znanja engleskog jezika.

 

Član 3.

Broj bodova na osnovu općeg uspjeha kandidata na pretodnom ciklusu studija iznosi maksimalno 25, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim godinama studija, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 2,5.

 

Član 4.

Broj bodova na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, koji se provodi u formi intervjua (usmeno), iznosi maksimalno 50 i sastoji se od tri pitanja, od kojih jedno pitanje nosi 20 bodova, a dva pitanja po 15 bodova.

Član 5.

Broj bodova na osnovu testa znanja engleskog jezika iznosi maksimalno 25 i sastoji se od 50 pitanja, s tim da svako ispitno pitanje nosi 0,5 bodova.

Minimalan broj bodova, na osnovu testa znanja engleskog jezika, potrebnih za prolaz iznosi 12,5.

Član 6.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje Senat Univerziteta. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči nakon što ih usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna. Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine, tj. prije početka nastave na trećem ciklusu studija DL (Distance Learnig) u studijskoj 2014/2015. godini.

 

Član 7.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

- upisnicu – indeks,

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje,

- 4 slike (format pasoš).

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DOKTORSKOG STUDIJA (III CIKLUS) – DL (DISTANCE LEARNING) NA ODSJEKU ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU/ TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, ODSJEKU ZA ANGLISITIKU/ ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST EDUKACIJSKOG FAKULTETA, ODSJEKU ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE FAKULTETA ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE I ODSJEKU ZA MENADŽMENT FAKULTETA ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH  UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI

 

Treći ciklus studija/doktorski studij (DL-Distance Learning)

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

  1.  

Edukacijski fakultet-Education Faculty

100

40

60

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

50

20

30

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

50

20

30

  1.  

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke - Faculty of Economics and Social Sciences

50

20

30

 

-          Odsjek za menadžment

50

20

30

3.

Fakultet za inžinjering i informacijske studije-Faculty of Engineering and Informational Technologies

50

20

30

 

-          Odsjek za informacijske studije

50

20

30