Quick Links

Dec 15, 2015

Konkurs za imenovanje dekana

Imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University


Na osnovu Odluke vijeća Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 04-332-3/15 od 01.12.2015. godine, au skladu sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University  raspisuje:

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije  visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

 I

Za dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University univerziteta može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog  ili vanrednog profesora koji je izabran i koji je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na  Fakultetu za inžinjering i informacijske studije Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

 

III

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University)

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

 

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:

 

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opći predmeti na Edukacijskom fakultetu

1. izvršilac

 

 FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Menadžment i marketing na Odsjeku za menadžment

1. izvršilac

 

2. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije

1. izvršilac

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

 Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 -          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).