Quick Links

Feb 03, 2015

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:


KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turski jezik i književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju

2. izvršioca

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

1. izvršilac

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment i marketing

1. izvršilac

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet Cell Biology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet General Biotechnology na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet General Chemistry na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet Molecular Biology II na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet GMO (Genetically Modified Organisms) na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

7. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku

3. izvršioca

9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za inžinjering i informacijske tehnologije

1. izvršilac

10. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje na Odsjeku za arhitekturu

2. izvršioca

11. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije na Odsjeku za arhitekturu

2. izvršioca

12. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologije na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

13. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

14. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

15. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Odsjeku za informacijske tehnologije

2. izvršioca


Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:
- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);
- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

- biografiju sa bibliografijom,
- diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),
- diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),
- diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),
- rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
- uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),
- odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),
- spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),
- odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).