Quick Links

Nov 06, 2015

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

 

                                                                                         KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:

 EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

 1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Turski jezik i književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju

1. izvršilac

 2. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

1. izvršilac

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

 1. Saradnik (asistent, viši asistent)za naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 2. Saradnik (asistent, viši asistent)za naučnu oblast Opća elektronika na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

 FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

Na osnovu člana 120. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 42/13) i Odluke o ispravci konkursa br: 01-835/15 od 05.11.2015. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University objavljuje:

ISPRAVKU  KONKURSA

za izbor u akademska zvanja

 

Vrši se ispravka Konkursa objavljenog  u  dnevnim novinama „Večernji list"  dana 31.10.2015. godine, koji se odnosi na poziciju Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Pravo - 1. izvršilac, te se istovremeno raspisuje novi Konkurs

 

1. Nastavnik (sva zvanja)  za naučnu oblast Pravo (podoblast Građansko pravo i podoblast Javno pravo) na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke

1. izvršilac

 Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

 Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 

 -          biografiju sa bibliografijom,

 

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

 Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).