Quick Links

Sep 07, 2016

Djelimično poništenje konkursa za izbor u akademska zvanja

Poništava se djelimično Konkurs objavljen u dnevnim novinama "Večernji list", "Dnevni avaz" i "Oslobođenje" dana 28.07.2016. godine u dijelu koji se odnosi na pozicije :


Na osnovu člana 120. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo br. 42/13) i Odluke o djelimičnom poništenju konkursa broj: 01-652-2/16 od dana 22.08.2016. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University objavljuje:

 

Djelimično poništenje konkursa za izbor u akademska zvanja

 

Poništava se djelimično Konkurs objavljen  u  dnevnim novinama "Večernji list", "Dnevni avaz" i "Oslobođenje"  dana 28.07.2016. godine u dijelu koji se odnosi na pozicije :

 

- Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Bioinžinjering na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

 

- Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Genetika na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1 izvršilac

 

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

 

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:

 

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

  1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti Edukacijskom fakultetu

2 izvršioca

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodno poslovanje na Odsjeku za međunarodno poslovanje

1 izvršilac 

 

      2.  Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Menadžment i marketing na Odsjeku za

           menadžment 

1 izvršilac

 

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES 

  1. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

 

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše)