Quick Links

Oct 05, 2016

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

 

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:

 EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

 

1 izvršilac

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije za predmet Introduction to Sociology na Odsjeku za Međunarodne odnose i evropske studije

 

1 izvršilac

 

2. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije za predmet Classical Political Thought/Philosophy na Odsjeku za Međunarodne odnose i evropske studije

 

1 izvršilac

 

3. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije za predmet Introduction to Development of Foreign Policy & Strategy na Odsjeku za Međunarodne odnose i evropske studije

1 izvršilac

 

 4. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije za predmet EU Politics and Institutions na Odsjeku za Međunarodne odnose i evropske studije

 

1 izvršilac

5. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Međunarodno poslovanje na Odsjeku za međunarodno poslovanje

1 izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti za predmet Diferencijalne jednačine

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika za predmet Elektronika II na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

 

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika za predmet Napredne tehnologije u pametnim elektoenergetskim mrežama na Odsjeku za elektrotehniku

 

1 izvršilac

 

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika za predmet Mikroprocesori i mikrokompjuting na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika za predmet Napredna robotika na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

 

6. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Telekomunikacije za predmet Sistemi u realnom vremenu na Odsjeku za elektrotehniku

1 izvršilac

 

7. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije za predmet Arhitektonsko projektovanje III na Odsjeku za arhitekturu

                                                               1 izvršilac

8. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije za predmet Kamen u arhitekturi i arhitektonskoj konzervaciji na Odsjeku za arhitekturu

                                                               1 izvršilac

9. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet Organska hemija I na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

                                                                    1 izvršilac

 

10. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Diskretna matematika na Odsjeku za informacijske tehnologije

                                                                1 izvršilac

 

11. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Etičko hakiranje na Odsjeku za informacijske tehnologije

                                                              1 izvršilac

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika.

 

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).