Quick Links

Nov 12, 2016

Konkurs za imenovanje dekana visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-248/16  od 10.11.2016. godine, Odluke Vijeća Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 02-320/16  od 10.11.2016. godine i Odluke Vijeća Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 04-280/16  od 10.11.2016. godine,  au skladu sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13 i 13/15), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

za imenovanje dekana Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i informacijske studije visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

I

Za dekane fakulteta na  visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog  ili vanrednog profesora koji je izabran i koji je u radnom odnosu na  visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IV

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za imenovanje dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO)