Quick Links

Jan 07, 2016

Konkurs/Natječaj

za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni BURCH univerzitet - International Burch University


Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), zatim člana 26. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Zaključka Senata broj: 01-950-3/15 usvojenog na CVII sjednici Senata od 31.12.2015. godine, Internacionalni Burč univerzitet objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

 

za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University 

I

Za rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) može biti izabran nastavnik u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora, sa radnim odnosom na Univerzitetu.

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora. 

Jednako pravo učešća u postupku izbora rektora imaju domaći i strani državljani.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati trebaju priložiti:

-        biografiju (CV),

-        odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje redovnog profesora i

-        potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu.

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima, dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu:

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 Ilidža - Sarajevo sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University).