Quick Links

Jun 10, 2016

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet

International Burch University u studijskoj 2016/2017. godini


Na osnovu člana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13, 13/15), Pravila studiranja za III ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata na III ciklus studija u studijskoj 2016/2017. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, o b j a v l j u j e

 

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University u studijskoj 2016/2017. godini

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 12.09.2016. godine.

Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se  14. i 15.09. 2016. godine sa početkom u 10:00 h.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 21.09. do 23.09.2016. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Cijena školarine na III ciklusu studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

 

III ciklus

 

-          Edukacijski fakultet - Education Faculty:

  1. 1.      godina  -   8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €),
  2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €),
  3. 3.      godina - 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €),

 

-          Fakultet za ekonomiju i društvene nauke –Faculty of Economics and Social Sciences:

  1. 1.      godina - 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €),
  2. 2.      godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €),
  3. 3.      godina - 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €),

 

-          Fakultet za inžinjering i informacijske studije - Faculty of Engineering and Informational Technologies – 7.500,00 (sedamhiljadaipetstotina) KM (protuvrijednost izražena u €) po svakoj godini studija*

*uračunati troškovi korištenja laboratorija

 

Godišnja cijena školarine III ciklusa DL (Distance learning) studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi – 5.200,00 (pethiljadaidvijestotine) KM  (protuvrijednost izražena u €).

Nastava na trećem ciklusu studija može početi najkasnije do kraja zimskog semestra studijske 2016/2017. godine.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (dostupna na oglasnoj ploči univerziteta).

 

OPĆE ODREDBE

 

U prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenta za studijsku 2016/2017. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, odnosno planom upisa studenata.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis na III ciklus studija imaju pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa drugog ciklusa studija koji su završili, pod uslovima koje utvrdi Univerzitet.

Na III ciklus (doktorski studij)  pravo upisa imaju svi studenti koji su završili  Master studije prema Bolonjskom modelu studija, kao i svi koji su završili postdiplomske studije  prema ranijem modelu studija i stekli zvanje Magistra nauka, odnosno istim se dozvoljava upis na treći ciklus studija u skladu sa članom 163. stav 8. i stav 9. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 42/13) koji propisuje da lica koja su stekla naučni stepen magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona imaju pravo nastaviti studij trećeg ciklusa studija po bolonjskom studiju na visokoškolskoj ustanovi u Kantonu Sarajevo, te se navedenim licima priznaje 60 ECTS studijskih bodova-kredita.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu III ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2016/2017. godine.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu diplomu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu godinu III ciklusa studija prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, koja je sastavni dio ovog konkursa.

Preliminarnu rang - listu svih primljenih i prijavljenih kandidata visokoškolska ustanova će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu III ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

-        Zahtjev za upis/Aplikacijska forma/ u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-        Originalna diploma i dodatak diploma/odnosno uvjerenje o diplomiranju/ (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, Univerzitet može objaviti naknadni Konkurs. Pravo prijave na naknadni Konkurs i polaganje prijemnog ispita u naknadnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit.

 

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni  da prije upisa  studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom koja se stiče nakon završetka studija.

 

O D L U K U

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog Burč Univerziteta u studijskoj 2016/2017. godine.

                                                                                                               

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu III ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

-          općeg uspjeha kandidata na pretodnom ciklusu studija,

-          rezultata postignutih na prijemnom ispitu,

-          rezultata postignutih na testu znanja engleskog jezika.

 

 

 

Član 3.

Broj bodova na osnovu općeg uspjeha kandidata na pretodnom ciklusu studija iznosi maksimalno 25, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim godinama studija, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 2,5.

 

Član 4.

Broj bodova na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, koji se provodi u formi intervjua (usmeno), iznosi maksimalno 50 i sastoji se od tri pitanja, od kojih jedno pitanje nosi 20 bodova, a dva pitanja po 15 bodova.

Član 5.

Broj bodova na osnovu testa znanja engleskog jezika iznosi maksimalno 25 i sastoji se od 50 pitanja, s tim da svako ispitno pitanje nosi 0,5 bodova.

Minimalan broj bodova, na osnovu testa znanja engleskog jezika, potrebnih za prolaz iznosi 12,5.

Član 6.

Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju Vijeća organizacionih jedinica.  Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči nakon što ih usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor Vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna. Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

 

Član 7.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu III ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

- upisnicu – indeks,

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje,

- 4 slike (format pasoš).

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY STUDIJSKE 2016/2017. GODINE

 

  1. Treći  ciklus studija/doktorski studij

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

 

Ukupno

Državljani BiH

Strani Državljani

  1.  

Edukacijski fakultet-Education Faculty

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

 

6

 

3

 

3

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

 

6

 

3

 

3

  1.  

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke - Faculty of Economics and Social Sciences

 

 

-          Odsjek za menadžment

 

6

 

3

 

3

  1.  

Fakultet za inžinjering i informacijske studije - Faculty of Engineering and Informational Technologies

 

-          Odsjek za informacijske studije

 

6

 

3

 

3

 

-          Odsjek za arhitekturu

 

 

3

 

3

 

0

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

 

 

6

 

3

 

3

 

 

-          Odsjek za elektrotehniku

 

 

6

 

3

 

3

 

 

DL studij (Distance learning)

 

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani državljani

1.

Edukacijski fakultet-Education Faculty

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

6

0

6

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

10

0

10

2.

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke - Faculty of Economics and Social Sciences

 

-          Odsjek za menadžment

10

3

7

3.

Fakultet za inžinjering i informacijske studije - Faculty of Engineering and Informational Technologies

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

 

3

 

0

 

3

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

 

3

 

0

 

3