Quick Links

Feb 05, 2016

Konkurs za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Na osnovu Odluke vijeća Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-21-1/16 od 21.01.2016. godine, au skladu sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University 

I

Za dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog  ili vanrednog profesora koji je izabran i koji je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na  Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

 

III

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA-SARAJEVO
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University)

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama: 

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

3. izvršioca

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije

1. izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

 

 

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Bioinžinjering na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

 

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmetPlant Physiology and Tissue Culture na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

 

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika za predmet Molecular Biology II na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering

1. izvršilac

 

4. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

 

5. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije za predmetHistory of Art and Architecture IIna Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

 

6.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Elektronergetika i automatika za predmet Distributed Systems and Industrial Communicationna Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

 

7.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opća elektronika za predmet Power Electronics na Odsjeku za elektrotehniku

1. izvršilac

 

8.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Opći predmeti za predmet General Physics II na Fakultetu za inžinjering i informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

9. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

10. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi za predmet Web Programmingi za predmetMobile Programming na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

11. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi za predmet Data Structures na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

12.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Numerical Analysis na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

13.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Computer Organization na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

14.Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Computer and Network Security i za predmet IT Governance na Odsjeku za informacijske tehnologije

1. izvršilac

 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika;

 Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

 Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).