Quick Links

May 07, 2016

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama:


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

 KONKURS

za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Odsjeku za arhitekturu

1. izvršilac

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 1. Nastavnik (sva zvanja)za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije

2. izvršioca

 Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog;

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika;

 Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 -          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).