Quick Links

Sep 06, 2016

Odluka o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa

BURCH univerzitet


Na osnovu člana 119. a u vezi sa članom 74.  Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 42/13 i 13/15), te člana 21. a u vezi sa članom 106. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalnog Burč univerziteta - International Burch University, te Saglasnosti za objavljivanje Konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II, i III ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-17424-1/16 od 09.06.2016. godine, Senat visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University na CXVIII sjednici, održanoj 01.09.2016. godine, usvojio je sljedeću

 

O D L U K U

o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University

 

Član 1.

Produžuje se konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet - International Burch University, koji je raspisan 10.06.2016. godine a objavljen u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“ i „Večernji list“ kao i na službenoj internet stranici Internacionalnog Burč univerziteta-International Burch University  www.ibu.edu.ba.

Član 2.

 

Prijave na konkurs za upis podnose se do 16.09.2016. godine.

Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se 19.09.2016. godine sa početkom u 09:00 h.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke čini tekst konkursa.

Član 4.

Tekst konkursa će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Univerziteta i oglasnoj ploči.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.