Quick Links

Stipendije za najuspješnije srednjoškolce
Apr 05, 2016

Stipendije za najuspješnije srednjoškolce

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija za akademsku godinu na BURCH univerzitetu


Na osnovu člana 119. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine KS, broj: 42/13), člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet -International Burch University, Pravilnika o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine, te Odluke Senata o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija u studijskoj 2016/2017. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju broj: 01-277-1/16 od 31.03.2016. godine, Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u studijskoj 2016/2017. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju

Pravo učešća na konkursu imaju učenici koji ispunjavaju sljeće kriterije:

• državljani Bosne i Hercegovine,
• redovni učenici koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj godini u kojoj se konkurs raspisuje,
• učenici koji su završili četvrti razred srednje škole u ranijim školskim godinama,
• učenik generacije, ponos generacije,
• učenici učesnici naučnih sajmova, projekata i sl.,
• učenici koji imaju izvanredne uspjehe u toku srednjoškolskog obrazovanja (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

A) Dokumentacija koju je obavezno priložiti uz prijavu na konkurs:
• zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju (slobodna forma),
• CV,
• potvrdu o školovanju sa ukupnom prosječnom ocjenom iz prethodnih školskih godina;
• kopija svjedočanstva za prvi, drugi i treći razred,
• rodni list,
• uvjerenje o državljanstvu,
• potvrda o ostvarenom uspjehu učenika generacije, ponosa generacije (ili potvrda škole o kandidatu za učenika generacije/ponos generacije),
• dokaz o učešću na naučnim sajmovima i sl.,
• dokaz o ušeću i uspjehu na takmičenjima, (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.)

B) Dokumentacija koja nije obavezna, a koja donosi dodatne bodove:
• dokaze koji potvrđuju učešće na raznim vannastavnim aktivnostima, seminarima, radionicama i sl. (potvrde, certifikati i sl.).
• preporuke od predmetnih nastavnika ili direktora škole.

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija za akademsku godinu na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University, a u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta  http://www.ibu.edu.ba/bs/o-nama/propisi.html.

Konkursnu proceduru i izbor kandidata provodi Komisija imenovana od strane Univerziteta.
Komisija je dužna razmotriti prijave na Konkurs u roku od 8 dana od dana zatvaranja Konkursa i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži krug za dodjelu stipendija, te sa istim obaviti intervju u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu odluku o listi kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju donijet će Senat univerziteta, na prijedlog Komisije.

Kandidati trebaju podnijeti prijavu na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom i istu dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Internacionalnog Burč univerziteta – International Burch University, lično na protokol Univerziteta ili putem pošte, na adresu: Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, ul. Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom « Konkurs za stipendiranje učenika - studenata u studijskoj 2016-2017. godini za studij na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University po osnovu uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju ».

Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih dokumenata.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.