Quick Links

Sep 27, 2017

K O N K U R S za imenovanje dekana 27.09.

Za dekane fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog, vanrednog profesora ili docenta koji je izabran i koji je u punom radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.


Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-233/17 od 19.04.2017. godine, Odluke Vijeća Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 02-155/17  od 24.05.2017. godine i Odluke Vijeća Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke, visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 04-233/17 od 19.09.2017 a u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

K O N K U R S

  1. 1.       za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University
  2. 2.       za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University
  3. 3.       za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University 

I

Za dekane fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog, vanrednog profesora ili docenta koji je izabran i koji je u punom radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University. 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IV

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

 

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA-SARAJEVOsa naznakom "Prijava na Konkurs za imenovanje dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University"