Quick Links

May 16, 2017

K O N K U R S - za imenovanje dekana

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-123/17 od 19.04.2017. godine i Odluke Vijeća Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 02-122/17 od 18.04.2017. godine, a u skladu sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 42/13 i 13/15), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:


K O N K U R S

- za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

- za imenovanje dekana Edukacijskog fakulteta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

I

Za dekane fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog  ili vanrednog profesora koji je izabran i koji je u radnom odnosu na  visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IV

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA-SARAJEVOsa naznakom "Prijava na Konkurs za imenovanje dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University"