Quick Links

Jan 31, 2017

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se za naučne oblasti na sljedećim fakultetima - organizacionim jedinicama: FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES, EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION, FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES


Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13 i 13/15), Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje:

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

FAKULTET ZA INŽINJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE - FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

1.Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti za predmet Numerička analiza

                                                                                          1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika za predmet Upravljanje energijom na Odsjeku za elektrotehniku                                                                               

                                                                                          1 izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering za predmet Opća hemija na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering 

1 izvršilac 

4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Računarske nauke i mreže za predmet Digitalna forenzika na Odsjeku za informacijske tehnologije

EDUKACIJSKI FAKULTET – FACULTY OF EDUCATION 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

 1 izvršilac  

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije za predmet Comparative Politics na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije za predmet EU and European Politics na Odsjeku međunarodni odnosi i evropske studije . 

1 izvršilac 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- obavezno znanje engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora);

- u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog/turskog jezika.

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra nauka, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta),

-          diplomu dodiplomskog studija, odnosno završenog prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova i prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),

-          uvjerenje o postignutim ocjenama u toku dodiplomskog studija i prosječnoj ocjeni studija (za asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova (za nastavnika i višeg asistenta),

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog/turskog jezika (zavisno od Odsjeka na kojem se provodi postupak izbora).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše).