Quick Links

Sep 01, 2017

KONKURS za izbor u akademska zvanja 2017/2018

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 42/13 – prečišćeni tekst i 13/15), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti/predmete na sljedećim fakultetima/organizacionim jedinicama:

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE – FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

1.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - 1 izvršilac

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE – FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

1.       Nastavnik (sva zvanja) za naučne oblasti Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku i Računarske nauke i mreže na Odsjeku za informacijske tehnologije na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac

2.       Nastavnik (sva zvanja) za predmet Organic Chemistry na Odsjeku za genetiku i bioinžinjering - 1 izvršilac

3.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Odsjeku za informacijske tehnologije - 1 izvršilac

4.       Nastavnik (sva zvanja) za predmet Introduction to Web Engineering na Odsjeku za informacijske tehnologije - 1 izvršilac

5.       Nastavnik (sva zvanja) za predmet Differential Equations na Odsjeku za elektrotehniku - 1 izvršilac

6.       Nastavnik (sva zvanja) za predmet Smart Grid Technologies na Odsjeku za elektrotehniku - 1 izvršilac

7.       Nastavnik (sva zvanja) za predmet Real Time Control na Odsjeku za elektrotehniku - 1 izvršilac

8.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Odsjeku za Arhitekturu - 1 izvršilac

9.       Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Odsjeku za arhitekturu - 1 izvršilac

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment i marketing  na Odsjeku za menadžment - 1 izvršilac

2.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Odsjeku za Međunarodne odnose i evropske studije - 2 izvršioca

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-          obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog  jezika

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše.