Quick Links

Sep 23, 2017

KONKURS za izbor u akademska zvanja 23.09.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS
za izbor u akademska zvanja
 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti/predmete na sljedećim fakultetima/organizacionim jedinicama:

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE – FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

1.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku - 1 izvršilac 

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE – FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Real Time Systems na Odsjeku za elektrotehniku - 1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Odsjeku za arhitekturu – 1 izvršilac

3. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Odsjeku za elektrotehniku - 1 izvršilac

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

1.  Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Odsjeku za Međunarodne odnose i evropske studije - 1 izvršilac

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Međunarodno poslovanje  na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-          obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju potrebe, izvršit će se pismena provjera engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          diplomu o naučnom stepenu magistra, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta i asistenta),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          uvjerenje o postignutim ocjenama i prosječnoj ocjeni studija (za višeg asistenta i asistenta),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja, izuzev pozicije br. 2 u okviru Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke za koju konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše.